LAATSTE NIEUWS

Op de drempel van het nieuwe jaar willen wij U danken voor het in ons gestelde vertrouwen en het prettige contact. Wij wensen U sfeervolle kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe waarin wij hopen u nog vaak van dienst te mogen zijn.


Wij maken graag van deze mogelijkheid gebruik om u te informeren dat ons kantoor op zaterdag 22 december, maandag 24, dinsdag 25, woensdag 26, zaterdag 29, maandag 31 december alsook op dinsdag 1 januari gesloten is. Uiteraard draait onze servicedienst ook gedurende de komende feestdagen gewoon door!

We wensen u alvast fijne feestdagen en graag tot volgend jaar ...

Nieuws Glashandel van Ooyen

Op de drempel van het nieuwe jaar willen wij U danken voor het in ons gestelde vertrouwen en het prettige contact. Wij wensen U sfeervolle kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe waarin wij hopen u nog vaak van dienst te mogen zijn.


Wij maken graag van deze mogelijkheid gebruik om u te informeren dat ons kantoor op zaterdag 22 december, maandag 24, dinsdag 25, woensdag 26, zaterdag 29, maandag 31 december alsook op dinsdag 1 januari gesloten is. Uiteraard draait onze servicedienst ook gedurende de komende feestdagen gewoon door!

We wensen u alvast fijne feestdagen en graag tot volgend jaar ...

In onze bedrijfstak zijn er drie regelingen waarbij tot 1 jan 2019 het lage btw-tarief van 6 procent geldt:

 

Voor alle drie de regelingen geldt dat het tarief per 1 januari 2019 verhoogd wordt naar 9%. Staatssecretaris Snel heeft toegezegd dat het verlaagde btw-tarief van 6% wel kan worden gehanteerd voor prestaties die vóór 1 januari 2019 worden vooruitbetaald, maar die pas in 2019 zullen plaatsvinden. Er is geen overgangsrecht opgenomen. 

Alle genoemde prijzen (zoals geoffereerd tot 1 januari 2019) in onze offerte's zijn inclusief het actuele btw-tarief. Wettelijke btw-verhogingen zullen worden doorgerekend, ook indien die zijn doorgevoerd na instemming van de overeenkomst. De eerstvolgende te verwachten btw-verhoging die zal worden gehanteerd is die van 6% naar 9% per 1 januari 2019.

Indien u opdracht geeft in 2018 en er pas gemonteerd wordt/kan worden in 2019 zal het op dat moment geldende BTW tarief aan U in rekening gebracht moeten worden.

 

In verband met het paasweekend is ons kantoor op Goede vrijdag, zaterdag 31 maart en op Paasmaandag gesloten, uiteraard draait onze 24uur-service gewoon door.

Kantoor en showroom is gesloten op;

Goede vrijdag 30 maart

Zaterdag 31 maart

Maandag 2 april

 

Onze servicedienst draait gewoon door en is gewoon bereikbaar via ons vaste telefoonnummer 045-5311413...

Hoogste klanten tevredenheid score in 2017

Onze glashandel heeft over Jaargang 2017 van alle glaszetters die zijn aangesloten bij het keurmerk OnderhoudNL Garantie de hoogste score behaald onder haar klanten.

Op de foto staan een van onze klanten waardoor wij in 2017 beoordeelt zijn geworden op onze klantentevredenheid, de trofee is door onze klant overhandigt aan een van onze jongste medewerkers. 

Namens ons hele team willen we onze klanten bedanken die deze beoordeling aan ons hebben gegeven, het is dankzij uw input dat wij door kunnen gaan op de weg die we zijn ingeslagen.

(ps in Nederland zijn in totaal ongeveer 1.200 bedrijven aangesloten bij keurmerk Onderhoud NL Garantie, ONL Garantie is nederlands oudste keurmerk en is vergelijkbaar met een begrip als de BOVAG)

In de week van maandag 11 t/m vrijdag 15 december gaan we intern verhuizen.

 

In verband met een enorme groei van onze slijpafdeling en het be- en verwerken van gelaagd glas hebben we geinvesteerd in een nieuwe geautomatiseerde snijtafel, om een en ander wat beter neer te zetten zal in bovengenoemde week de slijpmachine gedemonteerd en verhuist worden naar de tweede hal. 

 

Houdt U er aub rekening mee dat we in week 50 beperkt kunnen slijpen, vanaf week 51 (18 december) zal alles weer opnieuw opgebouwd zijn en kunnen we U weer als vanouds van dienst zijn. 

 

Nespresso en electrische laadpaal (what else)

 

Vanaf vandaag kan U tijdens het wachten bij ons op kantoor niet alleen genieten van een overheerlijk kopje Nespresso koffie maar bieden wij U ook nog eens aan om uw auto gratis aan de laadpaal te hangen!

 

... LET OP ...

 

 

Op zaterdag 28 oktober is kantoor gesloten, onze storingsdienst is uiteraard gewoon bereikbaar voor drignende schade's. Wilt u weten waarom we gesloten zijn kijk dan morgenmiddag even op onze facebook pagina 

Ja en nee, in de geharmoniseerde Europese productnormen voor glas worden er geen eisen gesteld aan het verplicht markeren van het brandwerend glas zelf. Wel dient op het CE-label en DoP (Declaration of Performance) aangegeven te worden wat de brandwerende prestatie is. Echter in de praktijk geldt dat alle fabrikanten van brandwerend glas hun producten voorzien van een fysieke markering op het glas zelf waarvan het brandwerend glastype en de classificatie te herleiden is.

 

 

Anders is het product voor controlerende instanties, maar ook voor de glaszetter niet te herkennen. Deze verplichting van het fysiek markeren van hun producten wordt door de fabrikanten ook opgelegd aan alle verwerkers van hun producten, zoals isolatieglasfabrikanten of glasbedrijven die brandwerend glas op maat snijden of zagen. Het enige brandwerend glasproduct dat zonder fysieke markering is geleverd, is spiegeldraadglas. Aangetroffen brandwerend glas zonder ‘stempel’ of markering op het glas dient dan in eerste instantie ook als niet-brandwerend beschouwd te worden.

Over de auteur Roman Abrahams is adviseur bij Peutz Geveltechniek en werkzaam voor Onderhoud NL Glas.

In verband met hemelvaart is ons kantoor donderdag, vrijdag en ook zaterdag gesloten, uiteraard draait onze 24uur-service gewoon door.

Ons kantoor is gesloten op;

Donderdag 25 mei

Vrijdag 26 mei

Zaterdag 27 mei

 

Onze servicedienst draait gewoon door en is gewoon bereikbaar via ons vaste telefoonnummer 045-5311413...

Beste lezer,

 

Tijdens koningsdag is kantoor en showroom de gehele dag gesloten, onze storingsdienst is gewoon bereikbaar via tel 045-5311413.

We wensen U allen een fijne koningsdag toe en zien U graag weer vanaf as vrijdag!

 

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 augustus 2016, nr. 2016-0000486646, houdende vaststelling van regels voor het verstrekken van subsidie aan individuele eigenaren-bewoners en VvE’s in verband met het stimuleren van omvangrijke energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen (Subsidieregeling energiebesparing eigen huis)

 

 

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

 

Gelet op artikel 4, eerste lid, onderdelen c, d en f, van de Kaderwet overige BZK-subsidies en de artikelen 6, vierde lid en vijfde lid, onderdeel b, 8, eerste en tweede lid, en 11 van het Kaderbesluit BZK-subsidies;

 

Besluit:


HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  aanvullende energiebesparende maatregelen:

  maatregelen, genoemd in artikel 5;

  appartementsrecht:

  appartementsrecht, bedoeld in artikel 106, eerste lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;

  certificaathouder:

  certificaathouder als bedoeld in BRL 9500, deel 02;

  energiebesparende maatregelen:

  maatregelen, genoemd in artikel 4, eerste lid;

  BRL 9500:

  door de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland bindend verklaarde Nationale Beoordelingsrichtlijn 9500, zoals vastgesteld op 31 augustus 2011, inclusief latere wijzigingen;

  energieprestatiegarantie:

  tegen betaling verzekerde garantie op een vooraf bepaalde hoeveelheid energiebesparing door de in de garantie genoemde energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen;

  EPA-adviseur:

  een persoon die voldoet aan de eisen aan de vakbekwaamheid van ‘EPA-adviseur’ conform bijlage 2 van BRL 9500, deel 2;

  gebouw:

  bestaand, voor bewoning of mede voor bewoning bestemd gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan, waarvoor of mede waarvoor een vereniging van eigenaars of een wooncoöperatie is opgericht of waarvan de eigenaar een woonvereniging is;

  Kaderbesluit:

  Kaderbesluit BZK-subsidies;

  koopwoning:

  woning van een eigenaar-bewoner;

  maatwerkadviesrapport:

  maatwerkadviesrapport als bedoeld in BRL 9500, deel 02;

  minister:

  Minister voor Wonen en Rijksdienst;

  mjop:

  meerjaren onderhoudsplan voor de delen van een gebouw of groep van gebouwen waarvoor een vereniging verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud;

  NulopdeMeterwoning:

  woning waarvan de som van de ingaande en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk aan of lager is dan nul en met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van ten minste 3.150 kWh indien het een vrijstaande of halfvrijstaande woning betreft, 2.700 kWh indien het een tussenwoning betreft of 1.780 kWh indien het een appartement betreft;

  procesbegeleiding:

  externe begeleiding van het besluitvormingsproces binnen een vereniging;

  vereniging:

  vereniging van eigenaars, woonvereniging of wooncoöperatie;

  vereniging van eigenaars:

  vereniging van de eigenaars als bedoeld in artikel 112, eerste lid, onderdeel e, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;

  woning:

  bestaande gebouwde onroerende zaak, die een zelfstandige woongelegenheid vormt, niet zijnde een woonwagen of een woonboot, dan wel een bestaand appartement, dat een zelfstandige woongelegenheid vormt;

  woningcorporatie:

  woningcorporatie als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet;

  wooncoöperatie:

  wooncoöperatie als bedoeld in artikel 18a van de Woningwet;

  woonvereniging:

  vereniging die eigenaar is van een of meer gebouwen en waarvan de leden het recht hebben om in een bepaalde woning die onderdeel uitmaakt van dat gebouw of die gebouwen te wonen;

  wtw:

  warmteterugwinning;

  zeer energiezuinig pakket:

  pakket, bedoeld in artikel 6.

   

 • 2. Onder eigenaar-bewoner wordt in deze regeling verstaan een natuurlijke persoon die:

  • a. een woning in eigendom heeft waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of direct na realisatie van de activiteiten waarvoor subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd, zal hebben;

  • b. gerechtigde is van een bestaand appartementsrecht en in het desbetreffende appartement zijn hoofdverblijf heeft of direct na realisatie van de activiteiten waarvoor subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd, zal hebben;

  • c. zijn hoofdverblijf heeft of direct na realisatie van de activiteiten waarvoor subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd, zal hebben in een woning van een wooncoöperatie en in verband daarmee lid is van die wooncoöperatie, of

  • d. op basis van zijn lidmaatschap van een woonvereniging het recht heeft om in een woning te wonen en daarin zijn hoofdverblijf heeft of direct na realisatie van de activiteiten waarvoor subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd, zal hebben.

 •  

 • 3. Onder appartement wordt in deze regeling verstaan:

  • a. deel van een gebouw waarvoor een vereniging van eigenaars is opgericht, waarop een appartementsrecht rust;

  • b. woning in een gebouw, waarvoor een wooncoöperatie is opgericht, of

  • c. woning in een gebouw waarvoor een woonvereniging is opgericht.

 

Artikel 2 Doel van de subsidie

Deze regeling heeft tot doel energiebesparing te stimuleren in bestaande koopwoningen in de particuliere sector alsmede in bestaande gebouwen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties, waarvan een of meer leden eigenaar-bewoner zijn.

 

Artikel 3 Subsidieplafonds

 • 1. Voor subsidieverstrekking op grond van hoofdstuk III geldt tot 1 maart 2017 een subsidieplafond van € 15.000.000.

 • 2. Voor subsidieverstrekking op grond van hoofdstuk IV, paragraaf 1, geldt tot 1 maart 2017 een subsidieplafond van € 2.000.000.

 • 3. Voor subsidieverstrekking op grond van hoofdstuk IV, paragraaf 2, geldt tot 1 maart 2017 een subsidieplafond van € 3.500.000.

 • 4. Het beschikbare bedrag per subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 5. Indien er meer aanvragen zijn ontvangen op één dag, waarbij toekenning van al deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het betreffende subsidieplafond wordt, in afwijking van het vierde lid, de onderlinge rangorde van die aanvragen door loting vastgesteld.

 

 

HOOFDSTUK II MAATREGELEN

 

Artikel 4 Energiebesparende maatregelen

 • 1. Energiebesparende maatregelen zijn: spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, vloer- of bodemisolatie en hoogrendementsglas, waarbij wordt verstaan onder:

  spouwmuurisolatie:

  het isoleren van spouwmuren in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 1,1 [m2K/W];

  gevelisolatie:

  het isoleren van de binnen- of buitengevel met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W];

  dakisolatie:

  het isoleren van het dak in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W];

  vloer- of bodemisolatie:

  het isoleren van de vloer of de bodem in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W];

  hoogrendementsglas:

  het vervangen van glas in de thermische schil door HR++ glas of triple-glas;

  HR++ glas:

  glas met een maximale U-waarde van 1,2 [W/m2K];

  triple-glas:

  glas met een maximale U-waarde van 0,8 [W/m2K].

 •  

 • 2. Bij toepassing van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, zijn de minimale oppervlakten waarover energiebesparende maatregelen in vrijstaande woningen worden uitgevoerd voor:

  • a. spouwmuurisolatie: 50 m2;

  • b. gevelisolatie: 55 m2;

  • c. dakisolatie: 57 m2;

  • d. vloer- of bodemisolatie: 44 m2;

  • e. hoogrendementsglas: 15 m2.

 •  

 • 3. Bij toepassing van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, zijn de minimale oppervlakten waarover energiebesparende maatregelen in twee onder een kap of half vrijstaande woningen worden uitgevoerd voor:

  • a. spouwmuurisolatie: 33 m2;

  • b. gevelisolatie: 40 m2;

  • c. dakisolatie: 38 m2;

  • d. vloer- of bodemisolatie: 32 m2;

  • e. hoogrendementsglas: 12 m2.

 •  

 • 4. Bij toepassing van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, zijn de minimale oppervlakten waarover energiebesparende maatregelen in tussenwoningen worden uitgevoerd voor:

  • a. spouwmuurisolatie: 15 m2;

  • b. gevelisolatie: 18 m2;

  • c. dakisolatie: 31 m2;

  • d. vloer- of bodemisolatie: 27 m2;

  • e. hoogrendementsglas: 10 m2.

 •  

 • 5. Bij toepassing van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, zijn de minimale oppervlakten waarover energiebesparende maatregelen in etagewoningen worden uitgevoerd voor:

  • a. spouwmuurisolatie: 13 m2;

  • b. gevelisolatie: 13 m2;

  • c. dakisolatie: 15 m2;

  • d. vloer- of bodemisolatie: 20 m2;

  • e. hoogrendementsglas: 8 m2.

 •  

 • 6. Bij toepassing van artikel 11, eerste lid, onderdeel a, zijn de minimale oppervlakten waarover energiebesparende maatregelen in een gebouw worden uitgevoerd voor:

  • a. spouwmuurisolatie: 13 m2, vermenigvuldigd met het aantal appartementen in het gebouw;

  • b. gevelisolatie: 13 m2, vermenigvuldigd met het aantal appartementen in het gebouw;

  • c. dakisolatie: de oppervlakte van het gehele dak;

  • d. vloer- of bodemisolatie: de oppervlakte van de gehele vloer;

  • e. hoogrendementsglas: 8 m2, vermenigvuldigd met het aantal het aantal appartementen in het gebouw.

 

Artikel 5 Aanvullende energiebesparende maatregelen

Aanvullende energiebesparende maatregelen zijn:

 • a. het vervangen van een deur in de gevel door een isolerende deur met een maximale U-waarde van 2,0 [W/m2K];

 • b. bij het voor de eerste keer toepassen van triple-glas: het vervangen van een kozijn door een isolerend kozijn met een maximale U-waarde van 1,5 [W/m2K];

 • c. het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie;

 • d. het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met wtw met een rendement van ten minste 90%;

 • e. het voor de eerste keer aanleggen van een douche met een systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douche wtw) met een rendement van ten minste 50%;

 • f. het voor de eerste keer aanleggen van een douchebak met een systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douchebak wtw) met een rendement van ten minste 50%, en

 • g. het waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem.

 

Artikel 6 Zeer energiezuinig pakket

 • 1. Een zeer energiezuinig pakket is een samenhangend pakket maatregelen, uitgevoerd in de gehele woning of het gehele gebouw, dat bestaat uit:

  • a. de energiebesparende maatregelen en aanvullende energiebesparende maatregelen, waarvan de elementen voldoen aan de isolatiewaarden, genoemd in het tweede lid,

  • b. een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met wtw en

  • c. een kierdichtheid die blijkens een luchtdichtheidstest (Qv_10) kar [l/s m2] ten hoogste 0,4 bedraagt.

 • 2. De isolatiewaarden in een zeer energiezuinig pakket zijn:

  • a. voor het dak: ten minste Rc 6,5 [m2K/W];

  • b. voor de gevel: ten minste Rc 5,0 [m2K/W];

  • c. voor de vloer: ten minste Rc 4,0 [m2K/W];

  • d. voor het glas: ten hoogste U 0,8 [W/m2K]; en

  • e. voor de kozijnen en deuren in de gevel: ten hoogste U 1,5 [W/m2K].

 

 

HOOFDSTUK III SUBSIDIE AAN INDIVIDUELE EIGENAREN-BEWONERS

 

Artikel 7 Activiteiten en voorwaarden: energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen, zeer energiezuinig pakket, maatwerkadviesrapport en energieprestatiegarantie

 • 1. De minister kan aan een eigenaar-bewoner ten behoeve van zijn woning subsidie verstrekken voor:

  • a. het na de datum van indiening van de subsidieaanvraag laten uitvoeren door een bedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, van twee of meer energiebesparende maatregelen over de gehele daarvoor in aanmerking komende oppervlakten van de woning of over ten minste de oppervlakten, genoemd in artikel 4, tweede, derde, vierde of vijfde lid;

  • b. het na de datum van indiening van de subsidieaanvraag laten uitvoeren van een of meer aanvullende energiebesparende maatregelen door een bedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • c. het na de datum van indiening van de subsidieaanvraag laten uitvoeren door een bedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, van een zeer energiezuinig pakket;

  • d. een maatwerkadviesrapport dat is opgeleverd na 1 september 2016, en

  • e. een energieprestatiegarantie.

 • 2. Subsidie op grond van het eerste lid, onderdelen b, c, d en e, wordt uitsluitend verstrekt in combinatie met subsidie op grond van het eerste lid, onderdeel a.

 • 3. Per woning wordt slechts eenmaal subsidie op grond van dit artikel verstrekt.

 • 4. Op grond van het eerste lid, onderdelen a, b en c, kan ook subsidie worden verstrekt, indien de in die onderdelen bedoelde activiteiten ook uit andere hoofde zijn of worden gesubsidieerd of gefinancierd.

 • 5. Voor een maatwerkadviesrapport of een energieprestatiegarantie wordt op grond van het eerste lid, onderdelen d onderscheidenlijk e, geen subsidie verstrekt, indien daarvoor reeds door een ander bestuursorgaan subsidie is verstrekt.

 

 

Artikel 8 Aanvraag subsidie voor energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen, zeer energiezuinig pakket, maatwerkadviesrapport en energieprestatiegarantie

 • 1. Een aanvraag voor subsidie op grond van artikel 7, eerste lid, wordt ingediend met gebruikmaking van een door de minister elektronisch beschikbaar gesteld formulier.

 • 2. In plaats van de gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 11, derde lid, van het Kaderbesluit, bevat de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens en verklaringen:

  • a. het adres, de postcode en het huisnummer en toevoeging van de woning ten behoeve waarvan subsidie wordt aangevraagd;

  • b. vermelding van het type woning ten behoeve waarvan subsidie wordt aangevraagd;

  • c. het bankrekeningnummer waarop het subsidiebedrag dient te worden overgemaakt;

  • d. indien van toepassing, de vermelding dat de aanvraag subsidie voor een zeer energiezuinig pakket betreft;

  • e. een verklaring dat de subsidieaanvrager met betrekking tot de uitvoering van de energiebesparende en, indien van toepassing, de aanvullende energiebesparende maatregelen of maatregelen behorende bij het zeer energiezuinig pakket overeenkomstig de omschrijving in het formulier, bedoeld in het derde lid, een offerte heeft geaccepteerd van het bedrijf dat dit formulier heeft ondertekend;

  • f. indien van toepassing, de naam en het adres van de EPA-adviseur die de woning heeft opgenomen ten behoeve van het maatwerkadviesrapport, alsmede de naam, het adres, het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel en het nummer van het certificaat van de certificaathouder waarvoor hij werkt;

  • g. als ook subsidie wordt aangevraagd voor een maatwerkadviesrapport of een energieprestatiegarantie, een verklaring dat daarvoor niet reeds subsidie is aangevraagd bij of verstrekt door een ander bestuursorgaan.

 •  

 • 3. Bij de aanvraag wordt meegezonden een door de minister beschikbaar gesteld formulier dat is ingevuld en ondertekend door het bedrijf dat de energiebesparende en, indien van toepassing, de aanvullende energiebesparende maatregelen of het zeer energiezuinig pakket zal uitvoeren. Het formulier betreft een omschrijving van de op het adres van de subsidieaanvrager uit te voeren maatregelen onder vermelding, voor zover van belang voor de subsidieverstrekking, van de aantallen en de oppervlakten waarover de onderscheiden maatregelen worden uitgevoerd alsmede van de energetische kwaliteit van de uit te voeren maatregelen.

 •  
 • 4. Indien ook subsidie wordt aangevraagd voor een maatwerkadviesrapport, wordt bij de aanvraag tevens een afschrift van de factuur en een betalingsbewijs meegezonden.

 •  

 • 5. Indien ook subsidie wordt aangevraagd voor een energieprestatiegarantie, wordt bij de aanvraag tevens afschrift van de offerte met een omschrijving van de inhoud van de aangeboden energieprestatiegarantie meegezonden.

 

 

HOOFDSTUK IV SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN

 

Paragraaf 1

Artikel 9 Activiteiten en voorwaarden: energieadvies of mjop en procesbegeleiding
 • 1. De minister kan aan een vereniging ten behoeve van een gebouw of groep van gebouwen waarvoor de vereniging is opgericht of mede is opgericht subsidie verstrekken voor:

  • a. een energieadvies of een energieadvies en procesbegeleiding, mits het energieadvies voldoet aan de eisen, bedoeld in het tweede lid en de vergadering van eigenaars of de algemene ledenvergadering van de vereniging heeft besloten tot het binnen twaalf maanden in uitvoering nemen van ten minste twee maatregelen, genoemd in het vierde lid, of

  • b. een mjop en procesbegeleiding in combinatie met een energieadvies, mits het mjop voldoet aan de eisen, bedoeld in het derde lid, bij besluit van de vergadering van eigenaars of de algemene ledenvergadering van een vereniging is vastgesteld en het energieadvies voldoet aan de eisen, genoemd in het tweede lid.

 •  

 • 2. Het energieadvies is na 1 september 2016 is opgesteld door een certificaathouder en bevat een nauwkeurige omschrijving van de bestaande situatie op basis van een ter plekke door een EPA-adviseur uitgevoerde technische en bouwkundige beoordeling van de schil en de installaties van het gebouw of van de groep van gebouwen, alsmede een beschrijving van de mogelijke energiebesparingsmaatregelen met voor- en nadelen en de keuzemogelijkheden per maatregel, een inschatting van de investering en van de te realiseren energiebesparing. Een energieadvies maakt de terugverdientijd van de voorgenomen investeringen inzichtelijk en geeft een algemene uitleg over het realiseren van een zeer energiezuinig pakket of een NulopdeMeter-woning met een beeld van de typen maatregelen die nodig zouden zijn om dit niveau in het betrokken gebouw of groep van gebouwen te bereiken.

 •  
 • 3. Het mjop is na 1 september 2016 vastgesteld en bevat, behalve de onderhouds-, herstel- en vernieuwingswerkzaamheden die gedurende de looptijd van het plan nodig worden geacht, ook de uitvoering binnen tien jaar van ten minste twee maatregelen, genoemd in vierde lid. Een mjop bevat tevens een kostenberekening van de geplande werkzaamheden en een gelijkmatige toerekening van de kosten aan de onderscheiden jaren een kostenberekening van de geplande werkzaamheden en een gelijkmatige toerekening van de kosten aan de onderscheiden jaren.

 •  

 • 4. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en het derde lid zijn: energiebesparende maatregelen, het aanbrengen van zonnepanelen en het installeren van zonneboilers, biomassaketels, warmtepompen en pelletkachels.

 •  
 • 5. Subsidie op grond van het eerste lid wordt slechts eenmaal per gebouw of groep van gebouwen verstrekt.

 •  

 • 6. Op grond van het eerste lid wordt geen subsidie verstrekt, indien voor in dat lid bedoelde activiteiten reeds door een ander bestuursorgaan subsidie is verstrekt.

 
 
Artikel 10 Aanvraag subsidie voor energieadvies of mjop en procesbegeleiding
 • 1. Een aanvraag voor subsidie op grond van artikel 9, eerste lid, wordt ingediend met gebruikmaking van een door de minister elektronisch beschikbaar gesteld formulier.

 • 2. In plaats van de gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 11, derde lid, van het Kaderbesluit, bevat de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens, bescheiden en verklaring:

  • a. het inschrijfnummer van de vereniging bij de Kamer van Koophandel;

  • b. het adres of de kadastrale aanduiding van het gebouw of de gebouwen ten behoeve waarvan subsidie wordt aangevraagd;

  • c. het aantal appartementen in het gebouw of de groep van gebouwen dat een koopwoning is;

  • d. het bankrekeningnummer waarop het subsidiebedrag dient te worden overgemaakt;

  • e. de naam, het adres en het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel van de certificaathouder die het energieadvies heeft opgesteld, alsmede het nummer van het certificaat;

  • f. de naam en het adres van de EPA-adviseur die de het gebouw heeft opgenomen ten behoeve van het energieadvies alsmede de naam, het adres, het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel en het nummer van het certificaat van de certificaathouder waarvoor hij werkt, indien dit niet de certificaathouder is, bedoeld in onderdeel f;

  • g. een factuur en een betalingsbewijs van het energieadvies en, indien van toepassing, het mjop en de procesbegeleiding;

  • h. een afschrift van het besluit van de vergadering van eigenaars of de algemene ledenvergadering, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a of b, en

  • i. een verklaring dat niet reeds subsidie voor de activiteiten, bedoeld in artikel 9, eerste lid, is aangevraagd bij of verstrekt door een ander bestuursorgaan.

 

 

Paragraaf 2

 
Artikel 11 Activiteiten en voorwaarden: energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen, zeer energiezuinig pakket en energieprestatiegarantie
 • 1. De minister kan aan een vereniging ten behoeve van een gebouw waarvoor de vereniging is opgericht of mede is opgericht subsidie verstrekken voor:

  • a. het na de datum van indiening van de subsidieaanvraag laten uitvoeren door een bedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, van twee of meer energiebesparende maatregelen over de gehele daarvoor in aanmerking komende oppervlakten van het gebouw of over ten minste de oppervlakten, bedoeld in artikel 4, zesde lid;

  • b. het na de datum van indiening van de subsidieaanvraag laten uitvoeren door een bedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, van een of meer aanvullende energiebesparende maatregelen;

  • c. het na de datum van indiening van de subsidieaanvraag laten uitvoeren door een bedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, van een zeer energiezuinig pakket, en

  • d. een energieprestatiegarantie.

 • 2. Subsidie op grond van het eerste lid, onderdelen b, c en d, wordt uitsluitend verstrekt in combinatie met subsidie op grond van het eerste lid, onderdeel a.

 • 3. Subsidie op grond van het eerste lid wordt slechts eenmaal per gebouw verstrekt.

 • 4. Op grond van het eerste lid, onderdelen a, b en c, kan ook subsidie worden verstrekt, indien de in die onderdelen bedoelde activiteiten ook uit andere hoofde zijn of worden gesubsidieerd of gefinancierd.

 • 5. Op grond van het eerste lid, onderdeel d, wordt geen subsidie voor een energieprestatiegarantie verstrekt indien daarvoor reeds door een ander bestuursorgaan subsidie is verstrekt.

 
 
Artikel 12 Aanvraag subsidie voor energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen, zeer energiezuinig pakket en energieprestatiegarantie
 • 1. Een aanvraag voor subsidie op grond van artikel 11, eerste lid, wordt ingediend met gebruikmaking van een door de minister elektronisch beschikbaar gesteld formulier.

 • 2. In plaats van de gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 11, derde lid, van het Kaderbesluit bevat de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden:

  • a. het inschrijfnummer van de vereniging bij de Kamer van Koophandel;

  • b. het adres of de kadastrale aanduiding van het gebouw ten behoeve waarvan subsidie wordt aangevraagd;

  • c. het aantal appartementen in het gebouw;

  • d. als het een vereniging betreft waarvan niet alle leden eigenaar-bewoner zijn, een opgave van het als percentage uitgedrukte aandeel appartements- of woonrechten in de vereniging van de leden die eigenaar-bewoner zijn, zulks gerelateerd aan het gebouw ten behoeve waarvan de subsidie wordt aangevraagd;

  • e. indien van toepassing, de vermelding dat de aanvraag subsidie voor een zeer energiezuinig pakket betreft;

  • f. als het een vereniging betreft waarvan niet alle leden eigenaar-bewoner zijn en ook subsidie wordt aangevraagd voor een energieprestatiegarantie of de aanvraag subsidie voor een zeer energiezuinig pakket betreft, het aantal appartementen in het gebouw dat koopwoning is;

  • g. het bankrekeningnummer waarop het subsidiebedrag dient te worden overgemaakt;

  • h. een verklaring dat de vergadering van eigenaars of de algemene ledenvergadering van de vereniging besloten heeft tot uitvoering van de energiebesparende, aanvullende energiebesparende maatregelen of het zeer energiezuinige pakket waarvoor subsidie wordt gevraagd en dat namens de vereniging met betrekking tot de uitvoering van die maatregelen of het zeer energiezuinig pakket overeenkomstig de omschrijving in het formulier, bedoeld in het derde lid, een offerte is geaccepteerd van het bedrijf dat dit formulier heeft ondertekend, en

  • i. indien ook subsidie wordt aangevraagd voor een energieprestatiegarantie, een verklaring dat daarvoor geen subsidie is aangevraagd bij of verstrekt door een ander bestuursorgaan.

 • 3. Bij de aanvraag wordt meegezonden een door de minister beschikbaar gesteld formulier dat is ingevuld en ondertekend door het bedrijf dat de energiebesparende en, indien van toepassing, de aanvullende energiebesparende maatregelen of het zeer energiezuinig pakket zal uitvoeren. Het formulier betreft een omschrijving van de in het gebouw van de vereniging uit te maatregelen onder vermelding, voor zover van belang voor de subsidieverstrekking, van de aantallen en de oppervlakten waarover de onderscheiden maatregelen worden uitgevoerd alsmede van de energetische kwaliteit van de uit te voeren maatregelen.

 • 4. Indien ook subsidie wordt aangevraagd voor een energieprestatiegarantie, wordt bij de aanvraag tevens een afschrift van de offerte met een omschrijving van de inhoud van de aangeboden energieprestatiegarantie meegezonden.

 

 

HOOFDSTUK V HOOGTE SUBSIDIE

 

Artikel 13 Maatwerkadviesrapport, energieadvies of mjop

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel d, bedraagt € 150.

 • 2. De subsidie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, bedraagt 75% van de kosten (inclusief btw) van het energieadvies of van de totale kosten (inclusief btw) van het energieadvies en de procesbegeleiding, maar voor een gebouw of een groep van gebouwen met een of twee koopwoningen ten hoogste € 500 en voor een gebouw of groep van gebouwen met drie of vier koopwoningen ten hoogste € 1.000; voor een gebouw of groep van gebouwen met meer dan vier koopwoningen bedraagt die subsidie € 1.000 plus € 100 per extra koopwoning tot een maximumbedrag van € 2000.

 • 3. De subsidie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, bedraagt 75% van de totale kosten (inclusief btw) van het energieadvies en het mjop of van de totale kosten (inclusief btw) van het energieadvies, het mjop en de procesbegeleiding, maar voor een gebouw of groep van gebouwen met een of twee koopwoningen ten hoogste € 750 en voor een gebouw of groep van gebouwen met drie of vier koopwoningen ten hoogste € 1.500; voor een gebouw of groep van gebouwen met meer dan vier koopwoningen bedraagt die subsidie € 1.500 plus € 150 per extra koopwoning, tot een maximumbedrag van € 3.450.

 

Artikel 14 Energiebesparende – en aanvullende energiebesparende maatregelen

 • 1. Onverminderd artikel 17 en met inachtneming van het tweede lid, bedraagt de subsidie voor:

  • a. spouwmuurisolatie: € 5 per m2;

  • b. gevelisolatie: € 30 per m2;

  • c. dakisolatie: € 20 per m2;

  • d. vloerisolatie: € 5 per m2;

  • e. bodemisolatie: € 4 per m2;

  • f. HR++ glas: € 35 per m2;

  • g. triple-glas: € 45 per m2;

  • h. het vervangen van een deur in de gevel overeenkomstig artikel 5, onderdeel a: € 120 per m2;

  • i. het vervangen van een kozijn overeenkomstig artikel 5, onderdeel b: € 45 per m2glas;

  • j. het aanleggen van een ventilatiesysteem overeenkomstig artikel 5, onderdelen c, of d, per woning of als, het een vereniging betreft, per appartement: € 800;

  • k. het aanleggen van een douche wtw overeenkomstig artikel 5, onderdeel e: € 140;

  • l. het aanleggen van een douchebak wtw overeenkomstig artikel 5, onderdeel f: € 390;

  • m het waterzijdig inregelen van een verwarmingssysteem overeenkomstig artikel 5, onderdeel g, per woning of als, het een vereniging betreft, per appartement: € 60.

 • 2. Indien het subsidie aan een vereniging betreft, wordt het bedrag dat berekend is op grond van het eerste lid vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller het percentage, bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel d, is en de noemer 100.

 

Artikel 15 Zeer energiezuinig pakket

Voor realisatie van een zeer energiezuinig pakket wordt de subsidie met overeenkomstige toepassing van artikel 14 berekend en vervolgens verhoogd met € 4.000 per koopwoning.

 

Artikel 16 Energieprestatiegarantie

De subsidie, bedoeld in de artikelen 7, eerste lid, onderdeel e, en 11, eerste lid, onderdeel d, bedraagt 50% van de afsluitkosten (inclusief btw) van de energieprestatiegarantie tot een maximumbedrag van € 200 per koopwoning.

 

Artikel 17 Maximale subsidie aan een vereniging

De totale subsidie aan een vereniging op grond van artikel 11 bedraagt ten hoogste € 2.500.000.

 

 

HOOFDSTUK VI WIJZE VAN SUBSIDIEVERSTREKKING

 

Artikel 18

 • 1. Bij de verstrekking van een subsidie op grond van deze regeling van minder dan € 25.000 wordt toepassing gegeven aan artikel 16, tweede lid, onderdeel a, van het Kaderbesluit.

 • 2. Bij de verstrekking van een subsidie op grond van deze regeling van meer dan € 25.000 wordt een voorschot verleend van 70%.

 

 

HOOFDSTUK VII SUBSIDIEVERPLICHTINGEN

 

Artikel 19 Subsidieverplichtingen

 • 1. Indien de subsidieontvanger een eigenaar-bewoner is, is hij verplicht de energiebesparende maatregelen en, indien van toepassing, de aanvullende energiebesparende maatregelen of het zeer energiezuinige pakket waarvoor subsidie wordt verstrekt, te laten uitvoeren binnen een termijn van vier maanden, te rekenen vanaf de datum van de dagtekening van de subsidiebeschikking.

 • 2. Indien de subsidieontvanger een vereniging is, is hij verplicht de energiebesparende maatregelen en, indien van toepassing, de aanvullende energiebesparende maatregelen of het zeer energiezuinige pakket waarvoor subsidie wordt verstrekt, te laten uitvoeren binnen een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum van de dagtekening van de subsidiebeschikking.

 • 3. Indien de uitvoering van de maatregelen binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, buiten de schuld van de subsidieontvanger niet mogelijk is, kan de minister die termijn op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de subsidieontvanger een maal met ten hoogste vier maanden verlengen.

 • 4. Indien de uitvoering van de maatregelen binnen de termijn, genoemd in het tweede lid, buiten de schuld van de subsidieontvanger niet mogelijk is, kan de minister die termijn op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de subsidieontvanger een maal met ten hoogste twaalf maanden verlengen.

 

 

HOOFDSTUK VII SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 20 Wijziging Stimuleringsregeling energieprestatie huursector

In artikel 1, onderdeel b, van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector wordt ‘artikel 70’ vervangen door: artikel 19.

 

Artikel 21 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 september 2016 en vervalt op 1 maart 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling vóór laatstgenoemde datum zijn verstrekt.

 • 2. Artikel 20, eerste lid, werkt terug tot en met 1 juli 2015.

 

Artikel 22 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling energiebesparing eigen huis.


Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

(bron https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-45219.html )

 

 

Tijdens de carnaval is ons kantoor op maandag en dinsdag gesloten. Uiteraard draait onze storingsdienst op volle toeren door en zullen we er alles aan doen om alle spoed reparatie's zo snel mogelijk weg te werken.

 

Kantoor is gesloten op;

Carnavalsmaandag (alleen storingsdienst draait dan door)

Carnavalsdinsdag (alleen storinsdienst draait dan door)

 

Namens ons hele team wensen we U allen een hele fijne carnaval toe!

Per 1 januari blijft er geld beschikbaar voor de subsidie energiebesparing eigen huis. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft dit besloten vanwege het grote succes van de regeling. Het eerste deel van het beschikbare budget dreigde op te raken. Daarom is geld uit het tweede deel nu eerder beschikbaar gesteld.

 

In de eerste ronde was 20,5 miljoen euro beschikbaar, waarvan op 19 december al 20,3 miljoen euro subsidie door eigenaar-bewoners is aangevraagd en 4,9 miljoen euro subsidie reeds is verstrekt. Per 1 januari 2017 wordt dit subsidiebedrag verhoogd met 21,2 miljoen euro naar 41,7 miljoen euro. Daarnaast is besloten dat de eerste tranche doorloopt tot 1 januari 2018 - in plaats van tot 1 maart 2017.

 

Totaal is er tot 31 december 2018 60 miljoen euro beschikbaar. Voor eigenaar-bewoners is het totaal beschikbare budget tot 1 januari 2018 35,7 miljoen euro. Voor Verenigingen van Eigenaren komt het totaal beschikbare budget tot 1 januari 2018 op 6 miljoen euro voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw.

 

Eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren kunnen subsidieaanvragen blijven indienen voor isolerende maatregelen. Zij moeten minimaal twee soorten isolerende maatregelen treffen van voldoende omvang, bijvoorbeeld: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of hoogrendementsglas.

Meer informatie over de regeling is te vinden op www.rvo.nl.

Tijdens de feestdagen is kantoor gesloten op;

-  Zaterdag 24 december

- Maandag 26 december

- Zaterdag 31 december

- Maandag 2 januari

 

 

Uiteraard zijn we telefonisch gewoon bereikbaar voor calamiteiten via onze meldkamer (045-5311413), we verzoeken U vriendelijk om alle niet dringende boodschappen voor deze tijd of na deze tijd door te geven.

 

Namens ons gehele team wensen we U allen hele gezellige en warme feestdagen toe, hieronder de openingstijden van kantoor gedurende de feestdagen;

 

Kantoor en showroom is open op;

- Dinsdag 27 december

- Woensdag 28 december

- Donderdag 29 december

- Vrijdag 30 december

- vanaf Dinsdag 3 januari

Onze servicedienst draait tijdens de feestdagen uiteraard gewoon door, glasschade's kunt u gewoon melden via ons vaste telefoonnummer 045-5311413

Europa bouwt in Chili een lichttelescoop met een diameter van 39 meter, één van de grootste ter wereld. Deze reuzentelescoop van de European Southern Observatory (ESO) krijgt een 50 millimeter dikke spiegel en moet in 2024 af zijn. Dat is een grote uitdaging voor astronomen, fysici, optische en mechanische ingenieurs, wiskundigen, regeltechnici en computerexperts. Gaan ze 2024 halen? En wat zal de telescoop dan laten zien?

 

 

Op 22 november geven vijf wetenschappers de antwoorden. Ze spreken in Amsterdam tijdens een gratis seminar van het Koninklijk Nederlands Genootschap van Wetenschappers (KNAW) over de constructie en de waarnemingsmogelijkheden van de geplande telescoop.

Het ‘Schijn-zwembad’ in Museum Voorlinden te Wassenaar is winnaar geworden van de Glas Award. Dat is op woensdagmiddag bekend geworden tijdens de SGA Vakdagen te Gorinchem. Directeur Cock Weerd van Glasimpex Schiedam nam de tweejaarlijkse prijs in ontvangst uit handen van Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. De Innovatie Award ging naar de gevel van glazen bakstenen van Crystal Houses in Amsterdam. Bij dit project zijn zoveel partijen betrokken dat de award werd toegekend aan de opdrachtgever van het project, ontwikkelaar Warenar. De prijs werd in ontvangst genomen door Telesilla Bristogianni van het onderzoeksteam van de TU Delft dat bij dit project betrokken was.

 

 

De Glas Award is een initiatief van de Vakgroep GBO van Bouwend Nederland, de werkgeversorganisatie in de vlakglassector. Eisma Bouwmedia, uitgever van onder meer Glas in Beeld, is mediapartner. De Glas Award werd dit jaar voor de achtste maal georganiseerd. De nominaties waren:

 • Crystal Houses, Warenar
 • Entreegebouw Van Gogh Museum, Octatube
 • Gevel Gebouw 026, Glassolutions Saint-Gobain
 • Glas-in-loodraam Oosterkerk, Lichtraamwerk
 • ‘Schijn-zwembad’ Museum Voorlinden, Glasimpex
 • Serre Kasteel Ruurlo, ABT   

Van tijd tot tijd komt er een verzoek binnen voor de beoordeling van een glasschade waarbij de schade wordt omschreven als ‘voelbare zwarte stippen in het glas’. Dan bestaat al direct het vermoeden dat het hier om zogenoemde las- of slijpspatten in het glasoppervlak gaat. In dit geval betrof het een kantoorgebouw waar de gebouweigenaar door de glazenwasser gewezen werd op de aanwezigheid van zwarte stippen in het glas, die tijdens de reiniging niet te verwijderen waren.

 

 

In de buitengevel van het kantoor zijn aluminium ramen met isolerend dubbelglas toegepast. Bij een aantal ramen zijn aan de binnenzijde van het isolatieglas zwarte stippen zichtbaar over een groot deel van de ruit. De zwarte stippen zitten in het glasoppervlak aan de kantoorzijde van het binnenblad (positie 4). De stippen hebben een diameter van 0,5 tot 2 millimeter en zijn met de vinger voelbaar als kleine puntjes op het glas. De stippen zijn niet met de nagel te verwijderen. Bij een beoordeling met het blote oog van dichtbij is zichtbaar dat het hier inderdaad om ‘las- of slijpspatten’ gaat die in het glasoppervlak zijn gesmolten.

 

 

Bij het bewerken van metaal met bijvoorbeeld een haakse slijper ontstaan er vonken. Deze vonken zijn metaaldeeltjes afkomstig van het bewerkte oppervlak die met snelheid en kracht wegvliegen. Deze deeltjes zijn erg heet (roodgloeiend) en wanneer deze met kracht tegen het glasoppervlak botsen, dan ontstaat er een spat op het glasoppervlak waarbij een deel van het metaal in het glasoppervlak smelt soms tot bijna een millimeter diep. Bij lasspatten bestaan de vonken vooral uit het materiaal dat gebruikt wordt voor het aanbrengen van de las. De vonken hebben minder snelheid, maar door het lasproces hebben de metaaldeeltjes wel een veel hogere temperatuur. Indien de deeltjes in contact komen met een glasoppervlak ontstaat er een zelfde spat op het glasoppervlak waarbij ook hier het metaal in het glasoppervlak smelt. In de praktijk kom je schade door lasspatten bijna niet tegen en betreft het eigenlijk altijd glasschade ontstaan door slijpspatten.

 

In eerste instantie zal het metaaldeeltje in het glasoppervlak vaak een zwarte of grijze kleur hebben. Afhankelijk van het soort metaal en de blootstelling aan vocht kan er ook nog corrosie optreden. Het lijkt dan alsof het glas aan het roesten is. Het komt vaak voor dat bij oplevering de slijpspatten nog niet goed waarneembaar zijn, maar dat pas later door corrosie de slijpspatten in het glas storend zichtbaar worden. Dat komt omdat bijvoorbeeld het volume van gecorrodeerd staal tot zeven keer groter is dan het volume van het niet-gecorrodeerde basismateriaal.

Het is vrijwel nooit mogelijk om glasschade door las- of slijpspatten te herstellen. Het glasoppervlak is permanent beschadigd en de beschadiging die ontstaan is door het gesmolten glasoppervlak is vrijwel altijd te diep om nog weg te polijsten, zoals nog wel bij (fijne) krassen mogelijk is. Er zijn wel bedrijven die dit soort glasschades verwijderen, hierbij wordt het metaaldeeltje uit het glasoppervlak verwijderd en wordt de achtergelaten krater in het glasoppervlak gevuld met een soort hars of was tijdens het polijsten. Het resultaat zal na behandeling minder storend zijn dan vooraf, maar de beschadigingen zijn nog steeds met het blote oog waar te nemen. Je kan het resultaat vergelijken met het herstel van een ster in een autoruit. Echter bij een groot aantal slijpspatten, wegen vaak de kosten van het herstel niet op tegen de kosten van een nieuwe ruit.

 

Bij de aangetroffen slijpspatten in het isolatieglas van het kantoorgebouw, betreft het vooral de ramen die grenzen aan een serverruimte. In deze ruimte zijn grote metalen stellingen aanwezig en lopen diverse brede metalen kabelgoten langs het plafond. De serverruimte is pas na oplevering door de huurder zelf gerealiseerd. Het is aannemelijk dat bij het inrichten van deze ruimte slijpwerkzaamheden hebben plaatsgevonden aan de metalen stellingen of de kabelgoten, waarbij men verzuimd heeft de ramen af te schermen. De glasschade betreft dus geen productfout, maar is ontstaan na plaatsing van het glas en valt daarmee ook buiten de afgegeven garantievoorwaarden van de glasleverancier of glaszetter. De gebouweigenaar zal de huurder aansprakelijk stellen.

Over de auteur; Roman Abrahams is adviseur bij Peutz Geveltechniek en OnderhoudNL Glas en komt tijdens inspecties veel goede, foute en goed foute glasoplossingen tegen.

Onze app is verfrist met een nieuwe startpagina en is aangevuld met een sneakpreview van onze Instagram pagina!

 

Vanaf nu kan je niet alleen je glasschade bij ons melden en meteen inplannen maar blijf je dankzij de Instagram pagina ook op de hoogte van al onze laatste projecten ...

 

 

Deze app is gratis te downloaden in de App store en voor alle android gebruikers

Subsidie op HR++ en triple glas met “Subsidieregeling energiebesparing eigen huis”

 

Met de publicatie in de Staatscourant  op 1 september 2016 van de “subsidieregeling energiebesparing eigen huis” is de eerste reeks van subsidiemaatregelen aangekondigd die onderdeel uitmaken van de ruim 60 miljoen subsidie die beschikbaar wordt gesteld voor energiebesparende maatregelen voor de periode tot  31 december 2018 en onderdeel is van het afgesloten energieakkoord in 2013.

 

Met de “subsidieregeling energiebesparing eigen huis” wordt de eerste 20,5 miljoen euro van dit budget ter beschikking gesteld voor subsidie op energiebesparende maatregelen voor bestaande woningen van particuliere woningeigenaren (15 miljoen) en VvE’s met koopwoningen (5,5 miljoen), voor de periode van  15 september 2016 tot 1 maart 2017.

 

De subsidieregeling omvat een pakket van energiebesparende maatregelen waaruit de woningeigenaar kan kiezen. Indien de woningeigenaar minimaal 2 soorten energiebesparende maatregelen laat uitvoeren, dan kan er subsidie aangevraagd worden. De maatregelen zijn spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, vloer- of bodemisolatie en hoog rendements glas. Aan de maatregelen zijn prestatie-eisen gesteld, zo geldt voor de vervanging van glas dat minimaal HR++ beglazing met een Ug-waarde van 1,2 W/m²K of lager moet worden toegepast en voor triple beglazing moet de Ug-waarde 0,8 W/m²K of lager zijn. De subsidie die verstrekt wordt voor HR++ beglazing is €35,- per m² vervangen glas en voor triple €45,- per m². Per woningtype worden er eisen gesteld aan het minimaal totaal te vervangen oppervlak voor elke maatregel om in aanmerking te komen voor de subsidie.

 

In onderstaande tabel staat een overzicht van de maatregelen, de minimale prestatie-eis, het benodigd aantal m² en het subsidiebedrag per m².

 

 

Het is dus niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor alleen het vervangen van het bestaande glas voor hoog rendements glas (HR++ of Triple). Er dient minimaal nog één extra maatregel gekozen worden.

 

Naast deze maatregelen kan er nog  subsidie aangevraagd worden voor  aanvullende energiebesparende maatregelen die bovenop de reeds minimaal 2 gekozen maatregelen komen. Aanvullende maatregelen zijn bijvoorbeeld; de vervanging van bestaande deuren in de gevel voor isolerende deuren een U-waarde van maximaal 2,0 W/m²K en/of vervanging van kozijnen voor isolerende kozijnen met een maximale isolatiewaarde van 1,5 W/m²K  indien men kiest voor triple glas (dat voor het eerst wordt toegepast). Voor de vervanging van de deuren ontvangt een eigenaar €120 per m² deuroppervlak subsidie en voor de toepassing van de isolerende kozijnen voor het triple glas € 45,- per m² triple glasoppervlak.

 

Een wijziging ten opzichte van eerdere subsidies op isolatieglas is dat de subsidieaanvraag door de woningeigenaar vooraf aangevraagd moet worden. Bij de aanvraag moet een voor akkoord getekende offerte zitten van een  bedrijf die de werkzaamheden gaat uitvoeren inclusief een opname door het bedrijf van het aantal m² en met vermelding van de uit te voeren maatregelen. De woningeigenaar stuurt ook een ondertekende verklaring mee dat hij na goedkeuring  de maatregelen ook daadwerkelijk zal uitvoeren. De maatregelen moeten dan binnen 4 maanden na de subsidiebeschikking  worden gerealiseerd.

 

LET OP:  Hier zal steekproefsgewijs op gecontroleerd worden !!!

 

Volgens de Rijksoverheid weerspiegelen de genoemde subsidiebedragen  ongeveer  20% van de investeringskosten van de maatregelen indien uitgevoerd door een  kwalitatief en prijstechnisch goed bedrijf.

 

De subsidieverstrekking geldt zolang het beschikbare bedrag nog niet is verbruikt. Indien het aantal aanvragen het maximale subsidiebedrag overschrijdt zal gekeken worden naar de datum van aanvraag, waarbij de volgorde van ontvangst telt. Vanaf 15 september zal het digitale loket voor de aanvragen geopend zijn op www.RVO.nl. Daar zullen dan ook de benodigde invulformulieren voor zowel eigenaar als uitvoerende partijen te downloaden zijn.

Sedak uit Gersthofen heeft een 34 vierkante meter grote isolatieglasruit gemaakt die is geplaatst op een gezichtsbepalende plaats in de gevel van The Blavatnik School of Government, onderdeel van de Universiteit van Oxford.

 

 

Deze ‘Window to the world’ telt 10,7 x 3,2 meter, is gemaakt van twee panelen, elk van 1010.4 extra helder gelamineerd glas, en weegt 3,5 ton. Het glas is gecoat met een zonwerende en een anti-reflectie coating die de helderheid en daarmee het doorzicht verder bevordert. De nieuwbouw van de school, een ontwerp van het Zwitserse architectenbureau Herzog & de Meron, maakt van drie gebouwen één.

 

 

De enorme ruit bevindt zich voor de gemeenschappelijke ruimte die symbool is voor die samensmelting. Door de ronde vorm van de ruimte lijkt het of het glas is gebogen. De isolatieglasruit is geproduceerd op de nieuwe 145 meter lange productielijn die Sedak dit voorjaar in gebruik heeft genomen. Het Duitse bedrijf tekende ook voor het transport van de ruit.

 

 

 

Vanaf komende week begint bij ons de vakantiespreiding, gedurende een periode van 6 weken houd dat voor u in dat wij dan werken met een mindere bezetting. Wij hopen en rekenen op Uw begrip voor een ietwat langere levertijd.

 

Ons kantoor en showroom is ook gedurende deze periode gewoon geopend, uiteraard draait onze 24uur servicedienst altijd door.

 

Wij wensen U en onze medewerkers een fijne vakantie en zien U graag weer terug na Uw welverdiende vakantie!

Van tijd tot tijd komt er een verzoek binnen voor de beoordeling van een glasschade waarbij de schade wordt omschreven als ‘voelbare zwarte stippen in het glas’.

 

 

Dan bestaat al direct het vermoeden dat het hier om zogenoemde las- of slijpspatten in het glasoppervlak gaat. In dit geval betrof het een kantoorgebouw waar de gebouweigenaar door de glazenwasser gewezen werd op de aanwezigheid van zwarte stippen in het glas, die tijdens de reiniging niet te verwijderen waren.

 

(bron glas in beeld)

Glas Ceyssens heeft vorig jaar een bijzondere showroom in gebruik genomen. Achter het bedrijfspand in het Belgische Heusden-Zolder is een ‘state-of-the-art’ villa gebouwd waarin op alle mogelijke manieren wordt getoond wat glastechnisch vandaag de dag mogelijk is. Alles? Een glazen trap om te laten zien wat constructief kan met glas had zeker niet misstaan en ook bewegend beeld op glas ontbreekt. Dat doet niets af aan dit ‘showhouse’, een investering van drie miljoen euro, dat tijdens een open dag voor genodigden op 2 juni goed was voor veel Oh’s en Ah’s. Over de top, dat wel, maar o zo mooi en verleidelijk.

 

 

Alles tonen wat vandaag technisch kan met glas: dat is het opzet van de ‘hyper-gesofistikeerde’ demo-woning van Glas Ceyssens.
’We verleggen voortdurend de grenzen van wat er mogelijk is met glas als bouwmateriaal en gooien als innovatieve speler al jarenlang hoge ogen op de internationale markt’, vertelt CEO Dirk Ceyssens. ‘Ramen vormen letterlijk ons venster op de wereld, ze brengen de buitenomgeving binnen en zorgen dat een gebouw licht en ruimte ademt.’

Apetrots op onze jongste investering!

 

Afgelopen week is onze trouwe Bottero afgebroken en ingeruild voor een trotse Italiaan! Vanaf nu zal al ons eigen slijpwerk geproduceerd worden door deze Bavelloni, voor ons bedrijf een grote stap vooruit waar we hard voor gewerkt hebben en dan ook zeer trots op zijn!

 

 

De opleiding tot Master-Glass zoekt nieuwe wegen.

 

 

De Tilburgse particuliere deeltijdopleiding in monumentale kunst draait hoofdzakelijk op de inspanningen van bevlogen, onbetaalde vakdocenten en wil nu eindelijk een officiële erkenning krijgen.

Initiator en drijvende kracht achter Master-Glass Sibylle Gielen (foto) voelt zich een roepende in de woestijn maar wil ondanks haar frustraties het bijltje er nog niet bij neer gooien. De activiste uit de jaren zeventig en tachtig is nog even strijdbaar als toen. ‘We leveren jaarlijks enkele glazeniers af op postacademisch niveau. Valt dat weg dan sterft de monumentale kunst op glasgebied uit.’

Theater De Kampanje is gehuisvest in voormalige marineloodsen in Den Helder. Bij de transformatie is sterk ingezet op behoud van het karakter van het rijksmonument. De theaterzaal is daarom ingebouwd met hoge glazen wanden.

 

 

Zoveel mogelijk intact laten. Dat was het eerste wat bij architecten Frits van Dongen en Patrick Koschuch opkwam toen zij voor het eerst rondliepen in een aantal loodsen op de voormalige marinewerf Willemsoord in Den Helder. Daarin zou het nieuwe theater De Kampanje worden gehuisvest, met een grote theaterzaal, een kleine theaterzaal, een multifunctionele hal, een restaurant en kantoorruimtes. Dat was ook het uitgangspunt voor hun ontwerp, waarbij de grote theaterzaal als glazen volume werd ingebouwd. Daardoor blijft het zicht op de volledige hal behouden.

Op donderdag 5 en vrijdag 6 mei is kantoor en showroom gesloten

 

 

Op zaterdag 7 mei is kantoor en showroom geopend, onze servicedienst draait uiteraard gewoon door en is gewoon voor U bereikbaar via ons tel 045-5311413.

Uit een Duits onderzoek in opdracht van Semco blijkt één op de twintig huishoudens in Nederland een glazen deur te hebben.

In Duitsland is dat cijfer één op de vijf, aldus Semco die om deze reden de vele mogelijkheden van glas in het interieur nog eens ander de aandacht brengt.

Glazen deuren worden veelal toegepast in woonkamers, maar zeker ook in keukens en badkamers waar glas toegepast als spiegel of douchewand en –cabine al veel meer gangbaar is. ‘Glas is hygiënisch, duurzaam, eenvoudig te reinigen, ongevoelig voor schimmelvorming en esthetisch fraai.

Daarom biedt het gebruik van glas juist in natte ruimtes zo veel toegevoegde waarden’, aldus Semco. De Duitse fabrikant brengt onder de naam Semco Marini sinds vorig jaar een complete lijn glas voor badkamers op de markt. Naast op maat gemaakt glas voor spiegels, deuren, wanden en kastjes bestaat de lijn uit douchebeslag met onder meer Marini Comfort, Marini Swing en Marini Easy als producten. Semco Drop, een coating die het glas tegen aanslag beschermt en de reiniging vereenvoudigd, maakt de lijn compleet.

In het hart van Parijs is op 7 april het nieuwe Forum des Halles geopend dat in acht jaar tijd compleet is gerenoveerd. Dit multifunctioneel centrum heeft een golvend dak opgebouwd uit 18.000 glasplaten. Deze 25.000 vierkante meter grote Canopée, letterlijk vertaald baldakijn oftewel overkapping, is een ontwerp van de Franse architect Patrick Berger. Het bijzondere glas zweeft boven een enorme patio, filtert het licht, beschermt tegen weer en wind en zorgt voor een aangenaam, stabiel binnenklimaat. De ruiten zijn door AGC Glass geproduceerd en opgebouwd uit gelaagd veiligheidsglas. De samenstelling is twee maal 6 millimeter glas, door AGC Vertal Sud Est gelamineerd met een heldere Evesafe folie. De twee glasplaten zijn aan de bovenzijde Imagin Gothic figuurglas op positie 2 voorzien van een gele emaille en extra helder Clearvision met een deels matte emaille aan de onderzijde van het glas. De bijzondere samenstelling en bewerkingen hebben het ‘effect van een zonsondergang’, aldus de architect. ‘De folie zorgt ervoor dat het glas bij breuk aan elkaar blijft plakken, zelfs bij explosies. Het immense dak is dan ook esthetisch en functioneel.’

 

 

Forum des Halles huisvest diverse nationale culturele centra en muziekscholen maar is bovenal een voor publiek toegankelijk centrum waar op een oppervlakte van maar liefst 13.000 vierkante meter wordt gegeten, gedronken en bovenal wordt gewinkeld. Het Forum bevindt zich boven Chatelet des Halles, het vijf lagen tellende belangrijkste knooppunt van de Parijse metro dat dagelijks 800.000 reizigers verwerkt. Het Forum zelf verwacht jaarlijks 37.000 miljoen bezoekers.

Bij een ruit toegepast in een glasdak boven een gemeenschappelijke ruimte van een woongebouw is een spontane glasbreuk opgetreden. Er wordt gevraagd om te onderzoeken wat de breukoorzaak is en of er nu sprake is van een onveilige situatie. Het glas is toegepast in een raamconstructie van een glasdak en bestaat uit enkel gelaagd glas met één thermisch versterkte glasplaat met een dikte van 8 millimeter en één thermisch geharde glasplaat met een dikte van 10 millimeter.

 

 

Tijdens de inspectie is het kenmerkende breukgedrag van thermisch gehard glas, waarbij het glas bij breuk fragmenteert in kleine glaskorrels, direct zichtbaar. De breuk is derhalve opgetreden in de thermisch geharde glasplaat. De betreffende glasplaat is gepositioneerd aan de binnenzijde van het dakglas. De buitenste glasplaat van het gelaagde glas, thermisch versterkt, is nog in tact. In dit geval is de breukoorsprong in de thermisch geharde glasplaat nog terug te vinden, aangezien de glaskorrels door de PVB-folie bij elkaar gehouden worden.

 

De breukoorsprong bevindt zich rond het midden van het glasblad, waardoor eventuele breuk door randbeschadigingen of metaal/glascontact kan worden uitgesloten. Ook breuk door vallende objecten van buitenaf zoals kiezelstenen kan worden uitgesloten, omdat de gebroken glasplaat zich aan de onderzijde van de ruit bevindt en er aan de thermisch versterkte glasplaat aan de buitenzijde geen beschadigingen zichtbaar zijn. Wanneer de breukoorsprong van dichtbij beoordeeld wordt, is zichtbaar dat de twee glaskorrels aan weerszijden van de breukoorsprong de kenmerkende grootte en vorm hebben die optreedt bij een breuk door nikkelsulfide-insluiting in thermisch gehard glas. Met een loep is zelfs het nikkelsulfide deeltje waar te nemen bij het breukvlak tussen deze twee glaskorrels.

 

Nikkelsulfide-insluitingen komen voor in het basisproduct floatglas en zijn inherent aan de productiemethode. Na het thermisch harden van floatglas kan dit deeltje tot overmatige spanningen in het glas leiden met uiteindelijke glasbreuk tot gevolg. Het risico op nikkelsulfide-insluitingen kan verkleind worden door het thermisch geharde glas te onderwerpen aan een zogenoemde heatsoaktest. Echter, bij glas dat aan deze test is onderworpen kan het risico op glasbreuk door een nikkelsulfide-insluiting niet 100 procent uitgesloten worden. Het thermisch geharde glas in het dak is niet geheatsoaked en er waren hieraan ook geen eisen gesteld.

 

Door dat het thermisch gehard glas toegepast is als gelaagd glas is er geen risico op vallend glas. Uitgevoerde glassterkteberekeningen tonen aan dat het ongebroken thermisch versterkte glasblad nog voldoende weerstand kan bieden tegen de optredende wind- en sneeuwbelasting. Echter, de ruit is niet meer begaanbaar voor reparatie en onderhoud. Er is geen directe noodzaak om de ruimte onder het glas af te zetten. De ruit dient wel vervangen te worden. In dit geval zijn de kosten van de vervanging voor de gebouwbeheerder zelf.

 

Over de auteur Roman Abrahams is adviseur bij Peutz Geveltechniek en komt tijdens inspecties veel goede, foute en goed foute glasoplossingen tegen. In de rubriek ‘Goed Fout’ deelt hij zijn ervaringen van bijzondere of veel voorkomende glasproblemen uit de praktijk. Roman is verbonden als adviseur aan het bestuur van OnderhoudNL Glas.

Tijdens de uitwedstrijd as zondag van Roda JC tegen Heracles Almelo zal onze glashandel meer als ooit de geel zwarte brigade steunen!

 

We zullen komende week een van deze unieke exemplaren gratis weggeven onder onze facebookvolgers

Onze glashandel was al geruime tijd aanwezig op Facebook, Linkedin en Twitter en is nu ook te vinden op Instagram.

 

Voor alle liefhebbers van glas en design een absolute aanrader ...

 

Vlakglas Recycling Nederland is partner bij het Life+ project “Flat to Flat” van AGC Glass Europe.

 

Doel van dit project is het ontwikkelen van een innovatieve methode voor het recyclen en upcyclen van (vlak)glasafval.  Vlakglas Recycling Nederland levert tijdens de duur van dit project  ca. 3.000 ton vlakglasscherven die voor testdoeleinden worden gebruikt.

Hiervoor heeft VRN enkele van hun inzamelpunten geselecteerd, zoals Glashandel van Ooyen. Het project levert naar verwachting een vermindering van 12% CO2 uitstoot op, 5% energiebesparing en 25% minder grondstofverbruik. Het project loopt van 2013 tot 2018 en ontvangt een Life+ subsidie (LIFE12ENV/BE/000214) van de Europese Unie.

 

 

Meer weten? Kijk op www.agc-flattoflat.eu

Bij een gebouw verschijnen er na een aantal jaren belletjes in het brandwerende glas. Het gaat om opschuimende brandwerende beglazing toegepast in isolatieglas. Tijdens de inspectie blijkt dat alle brandwerende ruiten over het gehele oppervlak belletjes vertonen. Bij de zonbelaste gevels is de belvorming heviger. Wat is er mis?

 

 

Het brandwerende glasblad bevindt zich aan de binnenzijde van het isolatieglas en de stempel op het glas is in alle gevallen van binnenuit leesbaar. Het toegepaste type brandwerend glas bestaat uit drie lagen floatglas. Het glas is gelamineerd met een brandwerende laag en een PVB-folie. De brandwerende tussenlaag is een opschuimend silicaat dat niet UV-bestendig is. Voor toepassing in gevels wordt als UV-filter vaak een PVB- of EVA-folie toegepast. Dat kan zowel in een tegenruit van het isolatieglas als in het brandwerende gelaagde glas zelf worden verwerkt. In dit geval is de PVB-folie in het gelaagde brandwerende glasblad toegepast. Hierdoor ontstaat een a-symmetrische opbouw met aan één zijde de PVB-folie en aan de andere zijde de brandwerende tussenlaag. Om de brandwerende tussenlaag te beschermen tegen UV dient de ruit zo gepositioneerd te worden dat de folie aan de buitenzijde van de brandwerende tussenlaag zit.

Uit metingen blijkt dat bij alle ruiten de PVB-folie aan de binnenzijde is gepositioneerd en dus achter de brandwerende tussenlaag. De tussenlaag wordt dus blootgesteld aan directe UV-straling waardoor er belletjes in ontstaan. De belletjes zijn niet van invloed op de brandwerende prestaties. Dit wordt onderbouwd met resultaten van vergelijkende brandtesten van bestaand brandwerend glas met belletjes dat langdurig was blootgesteld aan UV-straling. Het betreft dus een esthetisch probleem.

De fabrikant van het brandwerende glas heeft in dit specifieke geval geen eenduidige richtlijnen gegeven voor de positie van de markering van het product. Het is hier dus de verantwoording van de verwerker, zoals een isolatieglasproducent, om bij levering van het glas duidelijke plaatsingsinstructies af te geven. Het blijft onduidelijk of het glas destijds verkeerdom is geplaatst of dat het glas in de fabriek verkeerd samengebouwd en/of gestempeld is. De belletjes in het glas zijn niet meer te verwijderen of te herstellen. De ruiten waar de belvorming storend zichtbaar is dienen onder garantie door de aannemer vervangen te worden. De ruiten waarbij de bellen nog niet storend zichtbaar zijn, dienen andersom geplaatst te worden om in de toekomst verdere belvorming door UV-belasting te voorkomen.

De auteur Roman Abrahams is adviseur bij OnderhoudNL Glas en komt tijdens inspecties veel goede, foute en goed foute glasoplossingen tegen. In de rubriek ‘Goed Fout’ deelt hij zijn ervaringen van bijzondere of veel voorkomende glasproblemen uit de praktijk. (bron Glas in Beeld)

Vandaag onze Klanten Tevredenheids score ontvangen over het jaar 2015 ...

Van een 9,2 over het jaar 2014 naar een geweldige 9,3 over het jaar 2015

 

 

Namens ons hele team bedankt voor Uw vertrouwen en voor het uiten van Uw mening

Namens het hele team bedankt voor het getoonde vertrouwen in 2015!

Voor straks een gezellige en veilige jaarwisseling, en voor volgend jaar een gelukkig maar bovenal kerngezond 2016 ...

 

Watercondensatie op vensters is een probleem dat veel moderne huizen en appartementen treft. Condenserend water ziet er niet alleen onaantrekkelijk uit, maar kan ook het zicht belemmeren. Met ClimaGuard Dry van de Guardian Glass Group wordt condens vermindert met behoud van de thermische isolatie.

 

 

Het fenomeen van condensatie is typisch voor vensters met beglazing met hoge thermische prestaties. Externe condensatie wordt zelfs aanzien als een teken van een goed geïsoleerd, energie-efficiënt raam. Goed thermisch isolerend glas laat geen warmte ontsnappen uit de woning, zodat de buitenste ruit koud blijft, waardoor vochtige lucht kan neerslaan in de vorm van waterdruppels. Het condensatiewerend Guardian ClimaGuard Dry-glas voorkomt dit effect. Het glas beschikt over een coating, waardoor dat het fenomeen van bewasemde vensters effectief bestrijdt. Praktijktesten die in echte weersomstandigheden werden uitgevoerd door Guardian, tonen aan dat de gemiddelde duur van watercondensatie op ClimaGuard Dry-glas slechts één uur bedraagt. ‘Ter vergelijking: bij zelfreinigend glas is dit zeven uur en bij gewoon vlakglas kan dit zelfs acht uur bedragen. De nieuwe coating biedt een uitstekende transparantie zonder de isolatie of energie-efficiëntie van moderne vensters negatief te beïnvloeden. De coating is duurzaam en vereist geen speciaal onderhoud’, aldus Guardian. Guardian ClimaGuard Dry is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie en voor dubbel- en tripleglas. Het product moet worden gehard om de coating te activeren.

(bron glasinbeeld.nl)

Particuliere woningeigenaren worden (nog) meer gestimuleerd om te gaan investeren in energiebesparingsmaatregelen voor hun woning. In het nieuwe belastingplan neemt Staatssecretaris Wiebes er 100 miljoen euro voor op.

 

 

Het bedrag komt naast andere regelingen, zoals het Nationaal Energie Bespaarfonds, schrijft Wiebes in zijn brief naar de Tweede Kamer.  Het bedrag zal al in 2016 ‘vrij gemaakt worden’. Het plan maakt deel uit van het belastingplan ter waarde van 5 miljard euro waarover onlangs in Tweede en Eerste Kamer overeenstemming werd bereikt.

(brons schildersvak.nl)

De universiteit van Uppsala (Zweden) werkt aan een nano-coating die op de binnenkant van isolatieramen wordt bevestigd en luchtzuiverend werkt. De binnenlucht kan door de ruit heen gezogen en ververst worden.

 

 

 

Met dit nieuws komt de website over chemie SpecialChem. De werking van de coating berust op eigenschappen van Titaandioxide, TiO2, de bekende ‘witmaker’ en dekkrachtverhoger in vrijwel alle verfsoorten. In bewerkte vorm reageert TiO2 met uv-licht en vernietigt organische moleculen waarmee het in aanraking komt in een fotokatalytisch proces. Dat is een bekende eigenschap, die al op verschillende, min of meer experimentele bouwmaterialen en in verven wordt toegepast.

De onderzoekers in Uppsala, die deel uitmaken van het Ängstrom natuurkundig laboratorium, zijn er in geslaagd om met een sputter-techniek titaaniumdioxide druppeltjes van nano-omvang en, niet onbelangrijk, transparant, op glas te verdelen waarbij vooral, en dat was tot nu toe het lastigste deel, de met organische moleculen reagerende partikeldelen zo veel mogelijk aan het oppervlak verdeeld zijn, waardoor de effectieve werking van de filmlaag sterk vergroot wordt.

Het idee is nu om deze nanocoating aan te brengen aan de binnenkant van dubbele beglazing. Lucht uit de binnenruimte wordt aangezogen aan de onderkant van het raam, stroomt langs de nano-coating, en stroomt weer gereinigd aan de bovenkant van het raam de ruimte in.

(bron schildersvak.nl)

In juli van dit jaar is in Konya Turkije de Konya Tropical Butterfly Garden geopend, dat met 1.600 vierkante meter de grootste vliegzone voor vlinders in Europa heeft. Het museum huisvest ongeveer 6.000 vlinders in vijftien soorten en ongeveer 20 000 tropische planten in bijna 100 soorten. Voor het bewerkstelligen van een stabiel binnenklimaat is het immense dak voorzien van Guardian SunGuard SNX 60/28 zonwerend glas. Het totale bebouwde oppervlak van het museum is 380.000 vierkante meter.

 

 

Guardian leverde 1.500 ruiten voorzien van SNX 60/28 coating, met een selectiviteit van meer dan 2: het glas laat 60 procent van het zonlicht (Lt) en 28 procent van de zonnwarmte (g-waarde) door.

Daar het glas 72 procent van de hitte van de zon weert, kan de temperatuur binnenin het gebouw exact worden geregeld met behoud van het daglicht. Guardian over haar glas: ‘De serie SunGuard eXtra selective (SNX) is het zonwerende glas met de allerbeste prestaties dat Guardian kan aanbieden. Dit glas biedt ook een uitstekende esthetiek door de neutrale, transparante kleur en de geringe reflectie.’ Het verzekeren van een constant tropisch klimaat van 26°C bij een luchtvochtigheid van 80 procent was een grote uitdaging. Konya heeft een continentaal klimaat met grote temperatuurschommelingen tussen de winter- en de zomermaanden. Het museum is LEED gecertificeerd (zilver).

Het ontwerp is van architectuur- en ontwerpbureau Arup. (bron glas in beeld)

Vandaag verwelkomen wij een twintig tal ondernemers in onze glashandel, deze ondernemers zijn allen verbonden met elkaar door het volgen van de MiniMaster sessie's georganiseerd door Rabobank Parkstad.

 

 

Insteek van het bezoek van vandaag aan onze glashandel is het leren van elkaar, koppen bij elkaar en luisteren en leren van elkaar.

 

Namens alle medewerkers van onze glashandel heten wij onze gasten vanavond welkom in onze glashandel.

De minimalistische architectuur van architect Hans van Heeswijk voegt zich goed in een historische context. Zo ook in het nieuwe museum MORE in Gorssel.

 

 

Vanuit de oudbouw word je door het overvloedige daglicht dat via de lichtstraat in het dak en het grote venster aan het uiteinde naar binnen stroomt, bijna automatisch getrokken naar de Modern Realistische kunstcollectie van Hans Melchers. De transparantie wordt versterkt door glastoepassingen in het interieur.

(bron glas in beeld)

Het nieuwe paviljoen van McDonald’s op de Coolsingel 44 in Rotterdam heeft een gevel met 6,25 meter hoge glaspanelen.

 

 

Het gebouw is zo ontworpen dat het achtergelegen monumentale postkantoor weer zichtbaar is. Het ontwerp van Mei Architects and Planners heeft een zo compact mogelijke kern met daaromheen een gevel van enkel gelaagd glas Pilkington Optilam, opgebouwd uit twee geharde ruiten Pilkington Optiwhite extra helder floatglas. De panelen meten 6,25 x 2,60 meter en de samenstelling is 1212.4. Glasimpex rekende, tekende en leverde het glas.

(bron glas in beeld)

Met het plaatsen van de constructie voor een kas op de 22e verdieping is eind vorige maand het hoogste punt bereikt van Hotel Amstelkwartier. Het hotel wordt uiterst duurzaam, voldoet aan de LEED Platinum certificering en wordt naar verwachting in september 2016 opgeleverd. Het ontwerp is van Mulderblauw architecten in samenwerking met Architectenbureau Paul de Ruiter en de uitvoering is in handen van de TBI-ondernemingen J.P. van Eesteren, Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros.

 

 

Brakel Atmos bouwt de innovatieve kas. Welk glas op 70 meter hoogte zal worden toegepast is nog niet bekend. In het bestek staat gelaagd extra helder glas voorzien van een folie die een kleurenspectrum en UV doorlaat noodzakelijk voor de groei van planten. In de kas van het hotel zullen producten worden geteeld voor gebruik in het restaurant. De kas zal beschikken over nieuwe technologieën om groente en fruit te verbouwen en vissen te kweken. Zo wordt er gebruik gemaakt van aquaponics en vertical farming, een innovatieve en duurzame techniek waarbij meerdere gewassen in lagen boven elkaar gekweekt worden. Het organisch afval van het hotel en de kas wordt in een biovergister verwerkt tot biogas, dat wordt gebruikt bij de verwarming van het hotel. Zo speelt de kas een cruciale rol in het sluiten van de kringlopen in het hotel, als onderdeel van het integrale duurzaamheidsconcept, zoals dat is ontwikkeld door Arup en Architectenbureau Paul de Ruiter.

(bron glas in beeld)

Beste klant,

 

Wij vinden het belangrijk om samen met ons team open te staan voor veranderingen.

Ieder moment van de dag verandert onze samenleving en veranderen ook de verwachtingen wat U als klant van ons heeft. Om deze verwachtingen waar te kunnen maken is training van groot belang.

 

 

De komende weken kunt U benadert worden door een externe trainer (die wij ingehuurd hebben) die U vragen zal stellen over het gedrag van onze buitendienstmedewerkers.

De antwoorden op deze vragen moeten ons team helpen om door te kunnen groeien naar het niveau waar U ons graag wilt hebben, namens ons hele team alvast dank voor Uw medewerking.

In onze regio worden nu massaal inititatieven opgezet om Serious Request te ondersteunen ...

 

Een van deze inititatieven is de Parkstad Santa Run, deze Santa Run wordt georganiseerd door een samenwerking van diverse Rotary Clubs uit onze regio en heeft als doel het samenbrengen van mensen en het ophalen van geld tbv het goede doel van Serious request 2015.

 

 

Onze glashandel ondersteund deze mooie samenwerking middels een sponsorovereenkomst, meer info kunt u terug vinden op de website van www.parkstad.rotarysantarun.nl (kijk ook even naar deze promo  http://youtu.be/JDIfTIBDymo of bezoek de facebookpagina van deze samenwerking)

In Londen is het idee ontstaan om twee bestaande torens op 35 meter hoogte met elkaar te verbinden door een transparant zwembad. De ‘Skypool’, een initiatief van ontwikkelaar Ballymore, is gepland op de tiende verdieping tussen twee appartementengebouwen en zal (lxbxd) 25x5x3 meter gaan meten.

 

Eckersley O’Callaghan, het bureau dat mede verantwoordelijk is voor de engineering van de spectaculaire Apple stores over de hele wereld, is betrokken bij de uitwerking van het spectaculaire project. De grootste uitdaging is de constructie zo te maken dat het ongevoelig is voor de bewegingen van beide bestaande torens die elk een eigen fundering hebben. Om de reflectie te minimaliseren zal het zwembad naar verwachting worden uitgevoerd in acryl dat dezelfde brekingsindex heeft als water. De redactie van Glass in Beeld merkt hierbij op dat glas veel minder kras- en onderhoudsgevoelig is dan acryl en het met coatings mogelijk is de reflectie van glas vergaand te reduceren. Het zwembad maakt deel uit van Ballymore’s luxe ontwikkeling Embassy Gardens in de Londense wijk Nine Elms en zal in 2019 in gebruik worden genomen.

Bron: BBC News

 

Geen gepruts meer met kartonnetjes, plastic kaartjes of dure meetapparatuur, AGC Glass Europe komt met een moderne manier voor het meten van glas dat al geplaatst is: de AGC Glass Thickness App.

 

Wanneer glas eenmaal geplaatst is en de randen verborgen zitten in de sponning, is de glasdikte alleen nog te meten met de bekende meetkaartjes (plastic of karton) of met professionele meetapparatuur. Met de AGC Glass Thickness App kan eenvoudig de glasdikte worden ‘gescand’ door de rand van een smartphone tegen de ruit te houden in een hoek van 45°. De cirkels op het beeldscherm geven een glasdikte weer van 3 tot 15 millimeter. De cirkel die de weerkaatsende cirkel nét raakt, vertegenwoordigt de glasdikte van de ruit. De App meet enkelglas en gelaagd glas, AGC werkt aan een versie waarbij de totale samenstelling gemeten kan worden.

 

In een Youtube filmpje legt AGC de werking uit. De App is in vier talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels), beschikbaar voor Android en iOS besturingen en te vinden in de App Store en in Google Play.

De zomervakantie staat alweer voor de deur!

 

Net als U gaan ook onze monteurs allemaal genieten van een meer dan welverdiende vakantie, uiteraard blijven wij gewoon open en zijn we gedurende de hele vakantie gewoon bereikbaar.

 

Dit jaar heeft een van onze medewerkers een ludieke actie bedacht, we hebben strandballen laten maken en delen die gratis aan U uit. Maakt U tijdens uw vakantie een leuke selfie met onze strandbal duidelijk in beeld dan loopt u zomaar kans op 1 van de tien bisocoopbonnen.

 

Het enige wat moet U doen is de foto (met de strandbal duidelijk zichtbaar) naar info@vanooyen.com te sturen, na de vakantie zullen wij de 10 leukste foto's belonen met een bioscoopbon. De prijswinnaars zullen we bekend maken via onze Facebookpagina.

 

 

Namens ons volledige team wensen we U allen een heerlijke vakantie toe!

Tot 1 juli 2015 geldt een tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6%. Dit tarief geldt voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar. Vanaf 1 juli geldt het tarief van 21%. Werkzaamheden die vóór 1 juli 2015 zijn afgerond, vallen nog onder het 6%-tarief. Datum uitvoering werkzaamheden is daarbij bepalend en NIET de datum vd opdrachtgeving!

 

Gebruikelijke btw-tarief vanaf 1 juli 2015

 

U betaalt 21% btw voor arbeidskosten bij renovatie en herstelwerk dat na 30 juni 2015 wordt afgerond. Ook als u hiervoor vóór 1 juli al vooruitbetalingen heeft gedaan.

 

Lage btw-tarief blijft gelden voor onderstaande werkzaamheden

Voor woningen ouder dan 2 jaar blijft na 1 juli 2015 de btw 6% voor:

 • schilderen
 • stukadoren
 • isoleren (hieronder valt uiteraard het leveren en monteren van isolatieglas)

 

In verband met de 46e editie van Pinkpop is kantoor en showroom vrijdag en zaterdag moeilijker bereikbaar. (alle klanten moeten ten alle tijde doorgelaten worden, als u geen doorgang krijgt verzoeken wij U vriendelijk met ons te bellen zodat wij alsnog een doorgang kunnen regelen!)

 

U kunt ons het beste bereiken via de Baanstraat/Watstraat of via de Einsteinstraat/Dr. Calsstraat of via de Dentgenbachweg/Mensheggerweg.

 

Wij hopen op uw begrip en wensen alle bezoekers van Pinkpop Festival een zonnig en gezellig festival toe!

 

Mvg Glashandel van Ooyen

 

 

OnderhoudNL is blij dat Economische Zaken, na jaren van aandringen, overheden naar verwachting zal toestaan om branchekeurmerken te eisen bij overheidsaanbestedingen.

Dit blijkt uit het ambtelijk overleg dat OnderhoudNL, samen met een coalitie van branches, over dit onderwerp heeft gevoerd. OnderhoudNL is hier blij mee, want bedrijven hebben veel geïnvesteerd in het behalen van branchekeurmerken. Hierdoor neemt de waarde van hun investering toe. Hier maakt OnderhoudNL zich sterk voor. Eén en ander zal blijken zodra de Wetswijziging met bijbehorende Memorie van Toelichting door het kabinet naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Naar verwachting zal dit in het najaar plaatsvinden. Deze wetswijziging van de Aanbestedingswet is nodig omdat de Europese richtlijn is gewijzigd. De Aanbestedingswet is geldig voor rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, grote delen van het onderwijs en Tennet en ProRail.

Discussie
Toen in 1995 de vestigingswetgeving definitief was afgeschaft, stimuleerde Economische Zaken het bedrijfsleven om branchekeurmerken te ontwikkelen. Dat moest een alternatief worden voor de Vestigingswet. Toen de keurmerken na veel investeringen waren geïntroduceerd, veranderde de overheid in 1997 pardoes van koers en wenste de keurmerken zelf niet als eis te stellen. Branches waaronder OnderhoudNL hebben hier voortdurend tegen geprotesteerd en daarbij de vele voordelen van branchekeurmerken aangehaald. In de sectoren van OnderhoudNL gaat het om het VGO-keur voor de grootzakelijke onderhouds- en renovatiemarkt, het AF-keurmerk voor de particulieren en kleinzakelijke markt.

Klik hier voor de brief van OnderhoudNL van 4 mei 2015 inzake de consultatie Aanbestedingswet ministerie van Economische Zaken.

Zoals verwacht, is recent in het Staatsblad gepubliceerd dat het 6% btw-tarief vanaf 1 juli 2015 niet meer mag worden toegepast bij onderhoudswerk aan bestaande woningen. 

Het was al aangekondigd: het 6% btw-tarief mag na 30 juni 2015 niet meer toegepast worden voor renovatie en herstel van woningen. Vanaf 1 juli 2015 moet 'gewoon' 21% btw in rekening worden gebracht.  (LET OP voor aanbrengen isolatiematerialen denk hierbij aan dubbel glas of Hoog Rendement beglazing (in een woning meer dan 2 jaar in gebruik) blijft het 6% tarief van toepassing op de manuren!)

 

Tot en met 30 juni 2015 geldt het lagere 6%-tarief voor:

‘renovatie en herstel van woningen na meer dan twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming van die woningen, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten.‘

 

Het lagere tarief geldt dus voor de in rekening gebrachte arbeidskosten, niet voor gebruikte materialen.

 

Als het werk gereed is. Het tijdstip waarop het werk is afgerond, is beslissend voor het btw-tarief. Om het lagere tarief te mogen toepassen moet de aannemer, het klussenbedrijf ,de hovenier, etc. dus op 30 juni 2015 klaar zijn. Het werk moet zijn opgeleverd.

 

Stel, iemand laat een badkamer renoveren. De aannemer heeft een tegelzetter ingeschakeld die zijn werk heeft afgerond op 12 juni 2015. De aannemer levert het werk op op 15 juli 2015. Voor de btw is de laatste datum beslissend. Er moet 21% btw berekend worden, ook over de arbeidskosten van de tegelzetter!

 

Hoe was te voorkomen geweest dat het werk van de tegelzetter tegen 21% btw wordt belast?

 • door rechtstreeks met de tegelzetter afspraken te maken en niet via de aannemer. Dan is er sprake van afzonderlijk werk dat door de tegelzetter vóór 1 juli 2015 wordt afgerond; of
 • door met de aannemer zodanige afspraken te maken dat het totale werk gereed was vóór 1 juli 2015; of
 • een grotere klus in delen te splitsen en afzonderlijke overeenkomsten op te maken, zodat een gedeelte toch nog vóór 1 juli 2015 gereed kan zijn.

 

Wilt u nog gebruik maken van het lagere btw-tarief, dan is het dus zaak om niet langer te wachten en nú afspraken te maken. Te verwachten valt immers dat in juni 2015 menig aannemer het erg druk zal hebben met particulieren die allemaal willen dat het werk aan hun woning wordt afgerond.

 

Schilder en stucadoor. Voor het schilderen, stucadoren en behangen van bestaande woningen (meer dan twee jaar in gebruik) blijft het lage btw-tarief gewoon gelden. Dit is namelijk geen tijdelijke maatregel. De 6% btw geldt zelfs voor de verf en ander materiaal dat wordt gebruikt of verbruikt door de schilder of stucadoor. Uitzondering is het behangmateriaal, dat is weer belast met 21% btw.

 

Isolatie (isolerende beglazing). Voor het aanbrengen van isolatiemateriaal in bestaande woningen (meer dan twee jaar in gebruik) blijft het 6%-tarief eveneens van toepassing. Hier geldt het lagere tarief echter niet voor het gebruikte materiaal. Over die kosten moet 21% btw worden berekend.

In 2015 worden naar verwachting 40.000 nieuwe woningen opgeleverd. Dit aantal stijgt naar 47.000 in 2016 en 53.000 in 2017. De verwachte stijgende trend in de woningnieuwbouw komt onder andere tot stand door een toename van de orderportefeuilles bij bouwbedrijven en een groeiend aantal aangevraagde bouwvergunningen. Het herstel wordt gedragen door commerciële bouwers. De woningbouw in opdracht van corporaties stabiliseert op een laag niveau. Dit blijkt uit de nieuwste ramingen van BouwKennis.

 

De markt voor woningnieuwbouw trekt volgens BouwKennis de komende jaren flink aan. Consumenten hebben steeds meer vertrouwen in de economie en de woningmarkt, inkomens nemen toe en de werkgelegenheid trekt langzaam aan. Daarnaast is de woningprijs weer aan het stijgen, met name in (grotere) steden. Tezamen met de historisch lage rente vinden veel mensen het momenteel een gunstig instapmoment op de koopmarkt. Tegenkrachten komen van een verdere afbouw van de financieringsmogelijkheden op de woningmarkt en het aflopen van een aantal stimuleringsregelingen, waaronder de tijdelijke vrijstelling op de schenkbelasting.

 

Gedurende 2014 is de interesse in nieuwbouw toegenomen. Door de stijgende trend in het aantal verkochte nieuwbouwwoningen en de toenemende woningprijzen gaan meer bouwprojecten van start en maken ontwikkelaars weer nieuwe bouwplannen

Aangezien er veel vragen kwamen of wij open of dicht zijn as dinsdag deze update;

 

Kantoor, showroom alsook de glashandel is as dinsdag (tijdens de nationale bevrijdingsdag) gewoon open, U bent meer dan welkom voor een bezoekje aan onze showroom ...

 

 

Vroeger had ons personeel vanuit de CAO verlof, sinds 2006 is deze (1 keer op de 5 jaar) verlofdag ingeruild voor een jaarlijkse verlofdag.

 

Aanstaande maandag is ons kantoor gelsoten ivm Koningsdag

Onze 24uur service dienst draait uiteraard gewoon door

De beurs Glasstec is een samenwerking aangegaan met GlassPrint, de tweedaagse conferentie op het gebied van het printen en decoreren van vlakglas en verpakkingsglas.

 

 

Dit betekent dat GlassPrint, een initiatief van de overkoepelende organisatie van fabrikanten van printers ESMA, terugkeert naar Düsseldorf. Beide evenementen zullen elkaar ondersteunen en promoten.

 

GlassPrint 2015 vindt plaats op 24 en 25 november in het Radisson Blu Scandinavia Hotel en de stad huivest in 2016 van 20 tot en met 23 september de eerstvolgende Glasstec. De zogenaamde ‘call for papers’ voor de GlassPrint conferentie is gestart.

Foto: Durst

Het Nationaal Brandveiligheidscongres heet tegenwoordig Nationaal Brandveiligheidsevenement (NBE) en vindt plaats op 16 april in Domus Medica in Utrecht. De organisatie is in handen van SBRCURnet en het thema is ‘Kwaliteit bouwen, brandveilig houden’.

 

 

Eén van de hoofdsprekers is Hajé van Egmond, kwartiermaker van het Instituut voor Bouwkwaliteit. Over private kwaliteitsborging schreef hij onlangs in een blog: ‘De huidige aansprakelijkheidsregeling leidt feitelijk tot wegkijken.’ Private kwaliteitsborging houdt in dat de overheid zich terugtrekt en meer taken overlaat aan de markt. Deze moet zelf zijn verantwoordelijkheden nemen qua brandveiligheid, en weten wat de mogelijkheden zijn. Uiteindelijk zal de eindgebruiker een betere kwaliteit krijgen, maar tegelijk rijzen er vele vragen.

 

Sprekers

 • Bart van Dunsbergen, Ministerie van BZK : Wat voor hulpmiddelen zijn er beschikbaar en hoe kan je deze inzetten voor kwaliteitsborging?
 • Hajé van Egmond, Instituut voor Bouwkwaliteit: Hoe borg je de kwaliteit van jouw pand het beste; waar moet je op letten?
 • Michiel de Haas, DGMR: Is bij bestaande woningen in Nederland de offensieve inzet van de brandweer verantwoord mogelijk?

 

Naast de plenaire sessies zijner tijdens het avondprogramma ook verdiepende masterclasses over de technische aspecten en juridische zaken in relatie tot duurzaamheid, installaties en bouwelementen, van technische brandveiligheid naar goed gebruik , borging van kwaliteit, samenwerking, actieve blusmiddelen. Tijdens het middagprogramma wordt ook de winnaar van de Innovatieprijs Brandveiligheid door de deelnemers gekozen.

Zoals verwacht, is nu in het Staatsblad gepubliceerd dat het 6% btw-tarief vanaf 1 juli 2015 niet meer mag worden toegepast bij onderhoudswerk aan bestaande woningen. 

Het was al aangekondigd: het 6% btw-tarief mag na 30 juni 2015 niet meer toegepast worden voor renovatie en herstel van woningen. Vanaf 1 juli 2015 moet 'gewoon' 21% btw in rekening worden gebracht.  (LET OP voor aanbrengen isolatiematerialen (meer dan 2 jaar in gebruik) in bestaande woningen blijft het 6% tarief van toepassing op de manuren!)

 

Tot en met 30 juni 2015 geldt het lagere 6%-tarief voor:

‘renovatie en herstel van woningen na meer dan twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming van die woningen, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten.‘

 

Het lagere tarief geldt dus voor de in rekening gebrachte arbeidskosten, niet voor gebruikte materialen.

 

Als het werk gereed is. Het tijdstip waarop het werk is afgerond, is beslissend voor het btw-tarief. Om het lagere tarief te mogen toepassen moet de aannemer, het klussenbedrijf ,de hovenier, etc. dus op 30 juni 2015 klaar zijn. Het werk moet zijn opgeleverd.

 

Stel, iemand laat een badkamer renoveren. De aannemer heeft een tegelzetter ingeschakeld die zijn werk heeft afgerond op 12 juni 2015. De aannemer levert het werk op op 15 juli 2015. Voor de btw is de laatste datum beslissend. Er moet 21% btw berekend worden, ook over de arbeidskosten van de tegelzetter!

 

Hoe was te voorkomen geweest dat het werk van de tegelzetter tegen 21% btw wordt belast?

 • door rechtstreeks met de tegelzetter afspraken te maken en niet via de aannemer. Dan is er sprake van afzonderlijk werk dat door de tegelzetter vóór 1 juli 2015 wordt afgerond; of
 • door met de aannemer zodanige afspraken te maken dat het totale werk gereed was vóór 1 juli 2015; of
 • een grotere klus in delen te splitsen en afzonderlijke overeenkomsten op te maken, zodat een gedeelte toch nog vóór 1 juli 2015 gereed kan zijn.

 

Wilt u nog gebruik maken van het lagere btw-tarief, dan is het dus zaak om niet langer te wachten en nú afspraken te maken. Te verwachten valt immers dat in juni 2015 menig aannemer het erg druk zal hebben met particulieren die allemaal willen dat het werk aan hun woning wordt afgerond.

 

Schilder en stucadoor. Voor het schilderen, stucadoren en behangen van bestaande woningen (meer dan twee jaar in gebruik) blijft het lage btw-tarief gewoon gelden. Dit is namelijk geen tijdelijke maatregel. De 6% btw geldt zelfs voor de verf en ander materiaal dat wordt gebruikt of verbruikt door de schilder of stucadoor. Uitzondering is het behangmateriaal, dat is weer belast met 21% btw.

 

Isolatie. Voor het aanbrengen van isolatiemateriaal in bestaande woningen (meer dan twee jaar in gebruik) blijft het 6%-tarief eveneens van toepassing. Hier geldt het lagere tarief echter niet voor het gebruikte materiaal. Over die kosten moet 21% btw worden berekend.

Gauzy introduceert Smart Blinds op basis van crystal liquid.

 

 

De door het Israëlische bedrijf ontwikkelde en gepatenteerde technologie maakt het mogelijk de transparantie van glas te sturen. De ‘slimme kristal vloeistof’ zit tussen het glas en kan op afstand worden aangestuurd, zowel over het gehele oppervlak als in delen ervan. Het effect is vergelijkbaar met dat van elektrochroom glas en zelfs ingebouwde jaloezieën of lamellen.
 Het product is klaar voor toepassing in etalages, koelkastdeuren, scheidingswanden, autoruiten en zelfs op projectieschermen.

De mogelijkheden zijn enorm, aldus Gauzy, zoals een wijnkast die wijn in het donker bewaart maar met een druk op de knop transparant wordt of een dimbare autoruit. Inmiddels is er ook een glaspaneel op de markt met ‘blinds’ van 1 x 1,8 meter. Gauzy brengt binnenkort een nieuw product op de markt dat gebruik maakt van dezelfde techniek en dezelfde eigenschappen heeft als het origineel, met dat verschil dat dit nieuwe product achteraf kan worden aangebracht op bestaande glasoppervlakken. Maakt het originele product gebruik van gelamineerde techniek, dat het glas zwaar en duurder maakt, de nieuwe variant wordt op het glas aangebracht en is daarmee lichter en goedkoper.

Op de site van Gauzy.com staat een leuk filmpje dat de mogelijkheden van de techniek toont.

Tijdens de carnaval is ons kantoor op maandag en dinsdag gesloten. Uiteraard draait onze storingsdienst op volle toeren door en zullen we er alles aan doen om alle spoed reparatie's zo snel mogelijk weg te werken.

 

We zijn gesloten op;

Carnavalsmaandag (alleen storingsdienst draait dan door)

Carnavalsdinsdag (alleen storinsdienst draait dan door)

 

Namens ons hele team wensen we U allen een hele fijne carnaval toe!

De NSG Group, moedermaatschappij van Pilkington, zal tijdens de ISE beurs die op 10, 11 en 12 februari in Amsterdam RAI gehouden wordt, verschillende hoogwaardige glasproducten presenteren voor digital signage en displays. De vraag naar digital signage en displays groeit gestaag. De NSG Group heeft een ruim assortiment pyrolytisch, hardbaar en gecoate glasproducten. Ze zijn uitermate geschikt voor welke toepassing op het gebied van digital signage of touchscreens dan ook. Digital signage, het best te vertalen met beeldschermcommunicatie, is een digitale technologie waarbij beeldschermen gebruikt worden om traditionele (print) media te vervangen. Van naambordje tot megascherm, van iPad tot gevelbekleding en van digibord tot holografische projectie voor het aanbieden van doelgerichte informatie, entertainment en reclame.

 

 

ISE staat voor Integrated Systems Europe. Op de ISE beurs biedt NSG Group een grote variatie aan oplossingen voor digital signage en displays, waaronder NSG TEC, Pilkington OptiView en Pilkington MirroView. NSG TEC producten zijn bestemd voor glazen afdekkingen van touchscreens die van een TCO-coating voorzien moeten worden. Het speciale glas is duurzaam en robuust. Pilkington OptiView vermindert de weerkaatsing van fel licht via televisies, vlakke panelen, computerschermen, vliegtuigbeglazing en soortgelijke elektronische displays. De coating vermindert de reflectie tot minder dan 1 procent van het oppervlak aan de voorzijde en heeft tegelijkertijd een hoge lichtdoorlatendheid. Op de beurs zal de NSG Group ook zijn nieuwe anti-reflecterende glas Pilkington OptiView Protect presenteren. Dit glas combineert volgens NSG Group alle traditionele voordelen van gelaagd glas, zoals verbeterde veiligheid, verbeterde beveiliging, duurzaamheid en akoestische eigenschappen met hoge lichtdoorlatendheid, lage reflectie, neutrale kleur en UV-wering. Pilkington MirroView en Pilkington MirroView 50/50 zijn voorzien van een reflecterende spiegelcoating en bestemd voor het verbergen van digitale displays en videoschermen op het moment dat ze ‘uit’ staan. Wanneer de display ‘aan’ wordt gezet, maakt het glas het mogelijk dat de display er doorheen schijnt. De NSG Group is op de ISE beurs te vinden in stand D352 in hal 8.

 

De oppervlaktecondensatie op de buitenzijde van de buitenruit van de Hoog Rendement beglazing verschijnt als de temperatuur van de buitenruit veel lager is dan de buitentemperatuur en als het dauwpunt , ofwel de temperatuur waarop waterdamp vloeibaar wordt, van de buitenlucht hoger is dan de temperatuur van het glas.
De oppervlaktetemperatuur van de buitenzijde van de buitenruit van het isolatieglas hangt af van:

 • de warmtestroom die van de binnenruimte door het glas heen naar buiten gaat. Deze hangt af van het temperatuursverschil dat bestaat tussen het binnenoppervlak en het buitenoppervlak van de beglazing en de Ug-waarde, ofwel de thermische isolatiewaarde van het glas.
 • de convectieve uitwisseling met de buitenlucht;
 • de warmteverliezen door straling, vooral naar het hemelgewelf toe.

 

 

Uit diverse studies en metingen door het WTCB (Wetenschappelijk Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf in Brussel - Be), blijkt dat de warmte-uitwisseling door straling vrij beperkt is bij bewolkt weer. Als de hemel 's nachts echter heel helder is, doen zich aanzienlijke warmteverliezen voor richting de hemel.
 
Het stralingseffect van een beglaasd oppervlak naar de hemel kan worden vergeleken met een auto die 's-nachts bij helder weer buiten staat: 's-morgens zijn bepaalde delen van de buitenkant  van de auto nat of zelfs bevroren, zelfs als het niet geregend heeft.. Als de auto langs een gebouw is geparkeerd, kan men vaststellen dat de ruiten aan de kant van het gebouw nooit nat zijn; het gebouw vermindert namelijk sterk de warmteuitwisseling door straling tussen de autoruiten en de hemel.


Uit metingen blijkt bij een binnentemperatuur van 20ºC,

 • enkelglas bijna nooit een oppervlaktetemperatuur  heeft die lager is dan de temperatuur van de buitenlucht, zodat elke condensatie aan de buitenzijde uitgesloten is;
 • de verbetering van de thermische isolatie (lage Ug-waarde) een vermindering inhoudt van de warmte-overdracht naar de buitenzijde: het beglaasde oppervlak aan de buitenkant is kouder en het condensatierisico groter;
 • bij hoge windsnelheid de temperatuur van het glas meestal dicht bij die van de buitenlucht ligt;
 • het risico dat de beglazing een veel lagere temperatuur heeft dan de buitenlucht kleiner wordt naarmate de buitenlucht afkoelt.

 

CONCLUSIE: De oppervlaktecondensatie aan de buitenruit is een verschijnsel dat zich soms 's nachts en in de vroege ochtend voordoet bij helder weer en als er geen wind is. Het wordt vooral veroorzaakt door de beperking van warmteverliezen van binnen naar buiten toe. Dit verschijnsel moet niet gezien worden als een slechte eigenschap van het isolatieglas, maar is juist een bewijs van een goede thermische isolatie.

De telefoonstoring was gelukkig van korte duur en is ondertussen opgelost!

We danken U voor Uw begrip ...

 

Vanwegen een storing bij KPN (een defecte printplaat) zijn wij op dit moment telefonisch niet bereikbaar (regio Heerlen-Nieuwenhagen 045), KPN verwacht de storing rond 17.45uur opgelost te hebben.

 

 

We verzoeken U tot deze tijd evt schade's per mail aan ons door te zetten, de meldingen aub sturen naar info@vanooyen.com.

 

We zullen U via deze website, Facebook en Twitter op de hoogte houden van de storing, excuus voor de overlast !

AGC heeft een nieuwe app ontwikkeld, de AGC Besparingscalculator.

Een handige, gebruiksvriendelijke app waarmee de energiebesparing berekend kan worden als glas vervangen wordt door een beter isolerende beglazing.

 

 

Door het aantal vierkante meters enkel- of dubbel glas van het gebouw of woning in te geven en het nieuwe type glas te kiezen, wordt direct de besparing gas in volume en euro’s op jaarbasis weergegeven. (Hierbij wordt gerekend met het prijspeil van gas dat Senter Novem aanhoudt.) Het resultaat van de energiebesparing kan naar een zelf gekozen emailadres gemaild worden en de bijbehorende datasheets met de energetische en fotometrische waarden kunnen worden gedownload.

 

De AGC Besparingscalculator is gratis en te vinden in de besturingssystemen Android en iOS. Ga voor de app naar Google play voor Android en naar de App Store voor iOS.

Bij ons komen er regelmatig vragen binnen of het lage btw-tarief op het plaatsen van isolatieglas (alleen arbeidsuren) per 1 juli 2015 vervalt.

Dit is onjuist!  Per 1 juli 2015 vervalt alleen de renovatie-btw.

 

 

De verwarring is wel enigszins te begrijpen omdat er in totaal vier regelingen zijn waarvoor het lage btw-tarief van 6% geldt!

Hieronder hebben we deze regelingen voor u op een rijtje gezet.


1 Permanent laag btw schilder- en onderhoudswerk:
per 15 september 2009 geldt het lage btw van 6 procent voor schilder- en onderhoudswerk aan woningen ouder dan twee jaar (voor zowel arbeidsuren als het materiaal)

 

2 Permanent laag btw energiebesparend isolatiemateriaal:
per 15 september 2009 geldt het lage btw-tarief van 6 procent voor het aanbrengen van energiebesparend isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan twee jaar (alleen voor arbeidsuren)

 

3 Permanent laag btw plaatsen van isolatieglas:
per 1 januari 2014 geldt het lage btw-tarief van 6 procent voor het plaatsen van isolatieglas in woningen (alleen voor arbeidsuren)

 

4 Tijdelijk laag btw renovatie en verbouwingen:
tot 1 juli 2015 geldt het tijdelijke lage btw-tarief van 6 procent bij verbouwings-, renovatie- en herstelwerkzaamheden (alleen voor arbeidsuren): het werk moet dus vóór de factuurdatum 1 juli 2015 zijn uitgevoerd

 

(Bron onderhoud NL)

Beste klant,

 

Ons kantoor is vandaag van 13.00uur tot 14.00uur heel even gesloten ivm onze kerstlunch, telefonisch schakelen we dan even door naar onze meldkamer die de schades gewoon zal aannemen.

 

Om heel even kort met ons personeel de kerstgedachte te kunnen delen gaan we vandaag gezamenljik genieten van een lekkere warme lunch, na terugkomst van de lunch pakken we ons werk weer op en zullen we u indien nodig terugbellen om te komen tot een afspraak.

 

We danken U voor Uw begrip en wensen U allen hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2015

Na aanleiding van de diverse bezuinigingsronden bij PTT de afgelopen jaren hebben we besloten om onze postbus als zijnde ons postadres per 1-1-2015 op te zeggen.

 

Daar waar je vroeger de post professioneel en centraal bij een verzamelkantoor van  PTT kon ophalen en bezorgen daar sta je tegenwoordig in de supermarkt tussen de winkelkarretjes je interne post op te halen. Aangezien er geen signalen zijn dat dit in de toekomst zal wijzigen hebben we ervoor gekozen om de post weer gewoon op ons bezoekadres te laten bezorgen per 1-1-2015.

 

Indien u onze postbus hanteert als zijnde postadres dan verzoeken we U vriendelijk dit aan te passen in Uw administratie, ons postadres per 1-1-2015 is;

Glashandel van Ooyen

Marconistraat 7a

6372 PN  LANDGRAAF

De Glazen Boerderij te Schijndel, een project van Brakel Atmos met het glas van AGC Flat Glass Nederland, is winnaar geworden van de Glas Award. Dat is zojuist bekend geworden tijdens de SGA Vakdagen te Gorinchem waar de tweejaarlijkse prijs werd uitgereikt. In de Glazen Boerderij zijn winkels, horeca, kantoren en een welnesscentrum gehuisvest. Het geboortedorp van Winy Maas van MVRDV uit Rotterdam inspireerde de architect tot het maken van een traditionele boerderij. Kunstenaar Frank van der Salm maakte een collage van foto’s van Schijndelse boerderijen en het door hem gecreëerde beeld is geprint op de 1.700 vierkante meter grote glazen gevel.

 

 

De gevel is geconstrueerd door Brakel Atmos uit Uden met geëmailleerd glas van AGC Mirodan Industries uit Heule-Kortrijk (B). Omwille van zicht en transparantie varieert de print in sterkte. De boerderij is 14 meter hoog; de print volgt de schaalvergroting. AGC Westland uit Maasdijk heeft de assemblage tot dubbel glas met speciale randafdichting uitgevoerd. Het feit dat de gehele buitenschil uit glas bestaat betekende dat ook onderdelen die geen deel uitmaken van de glasconstructies voorzien moesten worden van glas. Concreet houdt dit in dat op maat vervaardigde ruiten voorzien van unieke prints met tape zijn bevestigd op roosters, deuren, panelen en dergelijke.

Na aanleiding van de diverse bezuinigingsronden bij PTT de afgelopen jaren hebben we besloten om onze postbus als zijnde ons postadres per 1-1-2015 op te zeggen.

 

Daar waar je vroeger de post professioneel en centraal bij een verzamelkantoor van  PTT kon ophalen en bezorgen daar sta je tegenwoordig in de supermarkt tussen de winkelkarretjes je interne post op te halen. Aangezien er geen signalen zijn dat dit in de toekomst zal wijzigen hebben we ervoor gekozen om de post weer gewoon op ons bezoekadres te laten bezorgen per 1-1-2015.

 

Indien u onze postbus hanteert als zijnde postadres dan verzoeken we U vriendelijk dit aan te passen in Uw administratie, ons postadres per 1-1-2015 is;

Glashandel van Ooyen

Marconistraat 7a

6372 PN  LANDGRAAF

 

Jaarlijks organisereert de Rabobank de Coöperatieve Ontmoeting voor haar leden. Thema voor dit jaar is "Duurzaamheid in de bebouwde omgeving".  Locatie is Parkstad Limburg Theater in Heerlen, datum 27 oktober a.s.. De verwachting is dat er deze avond circa 700 leden van de bank aanwezig zijn, allemaal mensen uit Parkstad. De ontvangst zal om 19:00 zijn.

 

Hoofdspreker tijdens de Coöperatieve Ontmoeting is de architect Thomas Rau.  In 1992 richtte hij in Amsterdam zijn eigen architectenbureau op. Rau heeft zich ontwikkeld  tot een autoriteit op het gebied van architectuur, duurzaamheid, ontwikkeling van energiebesparende technologieën en grondstoffenschaarste en werd in 2013 uitgeroepen tot Architect van het Jaar. Ook zal Jo Coenen directeur van de IBA (internationale Bau Ausstellung) als spreker aanwezig zijn.

 

Om het thema duurzaamheid van de bebouwde omgeving op deze avond nog dichterbij te brengen wil de bank een duurzaamheidsmarkt organiseren. Deze zal plaatsvinden tijdens de nazit in de Vebegofoyer. Na de presentatie, rond 21:00 uur, is er een borrel met hapje en kunnen de leden van de bank rondlopen en zich oriënteren en informeren op de duurzaamheidsmarkt. De bank wil mooie initiatieven uit Parkstad deze avond ook een podium geven (IBA en de wijk van morgen).

 

De bedoeling is dat diverse organisaties en bedrijven zich presenteren en informatie verstrekken aan de leden. Wij als glashandel van Ooyen staan hier met onze stand en zullen informatie uitdelen over Hoog Rendement beglazing...

 

NV Nederland is een programma op de belgische tv waarin een link wordt gelegd tussen Belgische en Nederlandse ondernemers.

Deze mooie reportage van onze glashandel is het hele weekend te zien op Kanaal Z van de Belgische TV (NV Nederland aflevering 22 van seizoen 6..

(bekijk de complete uitzending op de website van www.nvnl.tv)

 

Bekijk hier de reportage; http://youtu.be/7whYgdXY0Ic

Maandag werd een nieuw Stroomversnelling-convenant ondertekend. Was er al zo'n programma voor woningcorporaties, dat snel voor veel huurwoningen het enerieverbruik naar 'nul op de meter' wil krijgen, nu is er ook zo'n programma voor particuliere woningen.

 

 

De Stroomversnelling Koopwoningen moet ervoor zorgen dat oude koopwoningen uit de jaren ’50, ’60, ’70 en ’80 versneld energiezuiniger gemaakt worden. De woningen zouden na de ingreep niet meer energie gaan verbruiken dan dat ze zelf opwekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Bovendien zouden de energiebesparende maatregelen, met een maximale investering van € 45.000,-, binnen tien werkdagen kunnen worden uitgevoerd. In totaal gaat het om circa twee miljoen particuliere woningen. Omgerekend betekent dat een energiesprong van meer dan honderd woningen per dag tot aan 2050. Er ondertekenden 27 partijen de nieuwe Stroomversnellingsovereenkomst. Daaronder, naast OnderhoudNL, ook het ministerie van Volkshuisvesting. Minister Blok zegt toe dat zijn ministerie ervoor zal zorgen dat de hypotheek verruimd mag worden om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren. Zo´n zestig gemeentes beloven huiseigenaren te wijzen op aanbieders, waaronder onderhoudsbedrijven. Particuliere huizenbezitters kunnen zich aanmelden via de website www.onshuisverdienthet.nl.

 

De Stroomversnelling Huurwoningen is een al langer bestaand inititatief, in den beginnen van zeven corporaties en vier (grote bouwkundige) aannemers. Maar benadrukt wordt dat ook anderen aan dit programma kunnen meewerken.

De VELUX Groep heeft het eerste dakraam ontwikkeld dat door het Passiefhuis Instituut is gecertificeerd voor klimaatregio ‘koud’.

 

Dit ‘meest energiezuinige dakraam ter wereld’ is een elektrisch vochtbestendig tuimelvenster met vijf lagen glas dat wordt aangestuurd door zonne-energie. Het glas van het raam bestaat uit een drievoudige beglazing aan de buitenzijde en extra dubbele beglazing als voorzetruit aan de binnenzijde. In combinatie met de in het kozijn verwerkte ThermoTechnology zorgt deze opbouw voor een Uw-waarde van 0,51 W/m2K (EN ISO 12567-2). Deze Uw-waarde kan door verdiepte inbouw en de toepassing van een isolatiekraag nog verder worden teruggebracht naar 0,48 W/m2K.

 

Op het Amsterdamse Museumplein is het laatste onderdeel van de enorme staalconstructie voor de nieuwe entree van het Van Gogh Museum ingehesen. Hiermee begint de Nieuwe Entree zijn vorm te krijgen en zijn de contouren duidelijk zichtbaar. De glazen uitbreiding van het museum wordt een hoogstandje van constructief koud gebogen glas, waardoor het Van Gogh Museum nog meer uitstraling zal krijgen op het Amsterdamse Museumplein.

 

De Nieuwe Entree zal zomer 2015 klaar zijn.

 

 

Het open en transparante glazen entreegebouw krijgt een state of the art glasconstructie  van de hand van Octatube. Het gaat om 650 vierkante meter koud gebogen glas, glazen dakliggers van 12 meter en glazen vinnen in de gevels met een lengte van 9,4 meter. De nu geplaatste stalen constructie is ontworpen als de drager van het glazen dak en de gevel. De montage van de glazen panelen start in september. Het schetsontwerp komt van Kisho Kurokawa Architect and Associates. De verdere uitwerking is gedaan door Hans van Heeswijk Architecten. Door de verplaatsing van de hoofdentree van het Van Gogh Museum naar het Museumplein ontstaat er een betere aansluiting met het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum en het Koninklijk Concertgebouw. De nieuwe entree maakt het ook mogelijk om meer bezoekers (nu ruim 1,5 miljoen bezoekers op jaarbasis) te ontvangen en optimaal te bedienen.

 

Bij de term ‘koud gebogen glas’ moeten we overigens een kanttekening maken, want koud gebogen glas bestaat niet. Het gaat om gewoon floatglas, gehard en gelamineerd, dat onder spanning wordt gebracht en zo buigt. Wordt die spanning weggenomen, dan neemt het glas zijn oorspronkelijke, rechte vorm weer aan. Net als bij isolerend dubbel las dat onder invloed van lucht- en winddruk hol of bol gaat staan, maar telkens zijn oorspronkelijke positie aanneemt. De term ‘koud gebogen’ is ontstaan om het onderscheid te maken met warm gebogen glas. Dit glas wordt in een oven verhit en vloeit uit over een mal waardoor het een ‘vaste’ gebogen vorm krijgt. Het behoudt na afkoelen zijn ronde vorm.

(bron www.schildersvak.nl)

... Nog 3 dagen en dan barst er in brazilie een volksfeest los ...

 

Het WK staat op punt van beginnen, klik op onderstaande link om mee te doen aan onze WK pool;

http://www.scorito.com/wk2014/wk-pool-van-ooyen

 

In verband met pinksteren is onze glashandel as zaterdag en op Pinkstermaandag gesloten.

 

Uiteraard draait onze storingsdienst gewoon door en zijn wij voor dringende zaken bereikbaar via  045-5311413

 

Dit jaar vindt in Landgraaf de 45e editie van Pinkpop plaats op zaterdag 7,  zondag 8 en maandag 9 juni. Dit jaar staat als topatractie gepland de Rolling Stones, deze heren hebben gezorgd voor een enorme kaartverkoop (per dag meer dan 65,000 bezoekers) en zullen daarmee onbedoeld een enorme drukte veroorzaken in Landgraaf.

 

In tegenstelling tot andere jaren zijn er nu heel veel dagkaarten verkocht, hierdoor zal er meer overlast ontstaan in onze gemeente en bestaat er een meer dan reeele kans op een enorme drukte op en rondom ons industrieterrein! Dit is de reden dat we dit jaar ook op zaterdag ons kantoor gesloten houden, het zal erg lastig en frustererend zijn om via de omleidingen op ons kantoor te komen. Uiteraard draait onze storingsdienst gewoon door en blijven we gewoon bereikbaar!

 

Wij willen benadrukken dat klanten van onze glashandel op de vrijdag de toegang tot het industrieterrein niet ontzecht kunnen worden, we hebben hierover afspraken gemaakt met politie en gemeente! Wij hebben tevens speciale doorlaatbewijzen die u kunt gebruiken om doorgelaten te worden naar ons industrieterrein. Indien U zich meld bij de doorlaatplekken en aangeeft dat U bij Glashandel van Ooyen moet zijn, zijn de vrijwilligers verplicht om U door te laten! Indien zich hier problemen zouden voordoen verzoeken wij U vriendelijk om kontakt met ons op te nemen!

 

Wij zijn bereikbaar via de ingangen industrieterrein;

* Baanstraat - Wattstraat (bereikbaar via hoofdstraat putstraat)

* Einsteinstraat - dr Calsstraat

* Dentgenbachweg - Mensheggerweg

* Koeweg - Baanstraat

 

Afsluiting industrieterrein treedt in werking vanaf vrijdagavond 6 juni om 18.00uur

 

In verband met hemelvaart is ons kantoor donderdag, vrijdag en ook zaterdag gesloten, uiteraard draait onze 24uur-service gewoon door.

Ons kantoor is gesloten op;

Donderdag 29 mei

Vrijdag 30 mei

Zaterdag 31 mei

 

Onze servicedienst draait gewoon door en is gewoon bereikbaar via ons vaste telefoonnummer 045-5311413...

Bijna de helft van alle woningbezitters wil binnenkort energiebesparende maatregelen uitvoeren aan de woning. Het gaat om een bedrag in totaal 6 miljard, becijferde USP Marketing Consultancy.

 

Particuliere eigenaren van woningen boven de 300.000 euro zijn van plan om de komende jaren voor zes miljard euro in energiebesparende maatregelen te investeren. Dat concludeert USP Marketing Consultancy in opdracht van het actieteam ‘Klantgerichte oplossingen voor duurzame woningverbetering’ dat op 13 mei een bijeenkomst ‘Geld verdienen met duurzaamheid’ organiseert

 

Uit het onderzoek onder particuliere huiseigenaren met een woning van boven de 300.000 euro blijkt dat zo’n miljoen woningen verbouwd gaan worden in de komende jaren. 54 procent van de woningbezitters geeft aan dan ook energiebesparende maatregelen te nemen en hier gemiddeld zo’n 12.000 euro in te zullen investeren.

 

Op de bijeenkomst wil het actieteam laten zien dat er bruikbare concepten bestaan die gebruikt kunnen worden om een beter marktgericht aanbod te doen bij projecten waarbij één individuele woning duurzaam wordt gerenoveerd. Zoals franchiseformules, samenwerkingsconcepten, offertetools, opleidingen en andere producten en diensten die het MKB ondersteunen. Zowel voor het vinden van klanten, het genereren van salesleads, financieringsmogelijkheden, de mogelijkheid voor het bieden van garanties of om bij het vinden van samenwerkingspartners.

 

www.geldverdienenmetduurzaamheid.nl

Bij drievoudige beglazing komt regelmatig de vraag of het middelste glasblad gehard moet worden. Het antwoord hangt van een aantal factoren af, waarvan de positie van de coating het belangrijkste is. Maar ook het type glas dat als middelste glasblad wordt toegepast is van invloed: standaard floatglas of glas met een verlaagd ijzergehalte (ijzeroxide).

 

 

Over het algemeen kun je stellen dat er sprake is van een verhoogd risico op thermische breuk als het middelste glasblad bij een drievoudige beglazing ingesloten zit tussen twee coatings met lage emissiviteit (op positie 2 en 5 van de drievoudige ruit). Harden is dan een optie maar niet alle fabrikanten gebruiken een geharde ruit als middelste blad. Zit de coating op één van deze twee posities (dus alleen op 2 of 5) dan is standaard floatglas geschikt voor het middelste blad. Bevindt de coating zich op het middelste blad (op positie 3) dan zijn alle fabrikanten het over eens dat harden aanbevolen wordt.

 

Floatglas met een lager ijzergehalte is minder gevoelig voor thermische breuk. Is de middelste ruit van extra helder glas dan kan die in de meeste gevallen ongehard worden toegepast. Deze aanbeveling geldt alleen voor toepassingen op plaatsen zonder verhoogd thermisch risico. Bij bijvoorbeeld schuiframen of -deuren, bij slagschaduw op de ruiten, binnenzonwering of asymmetrische samenstellingen kan het risico op thermische breuk aanzienlijk toenemen. Bron en foto: AGC

Arena Corinthians in São Paulo, Brazilië, krijgt het grootste videoscherm ter wereld: 170 meter lang en 20 meter hoog. De oostgevel van het stadion is bekleed met 1.300 stuks 1,2 meter lange glasplaten, Planibel Clearvision. AGC is de exclusieve leverancier van alle glascomponenten van dit ‘glazen’ voetbalstadion waar de openingswedstrijd van FIFA World Cup Brazil 2014 zal worden gehouden. In de gevels, balustrades en VIP-lounges is Planibel Clearvision extra helder (ijzerarm) glas met hoge lichtdoorlaat toegepast. Totaal gaat het om 72.000 vierkante meter glas met een totaal gewicht van 1.500 ton.

 

 

Planibel Clearvision is naast de oostgevel ook verwerkt in de westgevel (6.900 m2) die uit 1.080 stuks uiteenlopende soorten glas bestaat, waaronder gehard, gelaagd, gezeefdrukt en dubbel gebogen glas. De ronding van de gevel doet denken aan een bal die achterin het net is geschopt. De VIP-lounges zijn bekleed met ongeveer 17.000 vierkante meter Planibel Clearvision in een dikte van 6 en12 millimeter. Ongeveer 22.000 vierkante meter van het glas werd gebruikt voor de balustrades.

 

Arena Corinthians krijgt ruim 48.000 zitplaatsen. Tijdens het WK zullen er zes wedstrijden worden gehouden. De openingswedstrijd is op 12 juni. Na het toernooi wordt de arena het thuisstadion van sportclub Corinthians Paulista.

Deelnemers aan het Bedrijfs Pensioenfonds Schilders kunnen met behulp van een nieuwe 'pensioenplanner' nog meer te weten komen over hun pensioen. De tool geeft antwoord op allerlei verschillende vragen over het eigen pensioen.

 

De pensioenplanner van BPF Schilders is te benaderen via de website www.infodesk.nl. Daar bevindt zich het persoonlijk 'serviceloket' voor alle deelnemers, dus ook voor ondernemers die pensioen opbouwen bij BPF Schilders. Om toegang te krijgen zijn persoonlijke inloggegevens nodig. Die zijn eventueel via dezelfde website aan te vragen. De inloggegevens worden vervolgens binnen enkele dagen per post toegestuurd. 

 

De nieuwe pensioenplanner kan helpen bij keuzen zoals pensioen vervroegen, pensioen eerst in deeltijd laten ingaan, eerst een wat hoger pensioen laten uitkeren en vervolgens wat lager, omdat er dan AOW bijkomt, enzovoort. De pensioenplanner geeft ook een antwoord  op de meest gestelde vraag: wat krijg ik straks netto per maand? De planner geeft je ook een andere keuze: wat zou je netto willen hebben en wat betekent dat voor het moment waarop je dan zou kunnen stoppen met werken?

 

Inclusief AOW

Ook handig: de pensioenplanner houdt rekening met de AOW. De planner laat  zien hoeveel het maandbedrag wordt in combinatie met het pensioen van BPF Schilders (ook weer bruto én netto). Hij laat ook zien op welk moment de AOW ingaat. Handig, nu de  AOW-leeftijd aan het verschuiven is. Bovendien laat de planner de hoogte en het ingangsmoment zien van de AOW van een eventuele partner. Zo ontstaat een vrij volledig beeld van de verschillende fases van de financiële toekomst na pensionering.

Eén op de twee bedrijven heeft geen of minder mensen hoeven ontslaan als gevolg van het tijdelijke lage btw-tarief. In totaal zijn bijna 20.000 voltijdbanen behouden. Dat is meer dan voorzien. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy.

 

Als gevolg van de tijdelijke btw-verlaging op arbeid zijn in de gehele bouw-, installatie- en groenvoorzieningsector bijna 20.000 banen behouden. Sectorbreed zijn de bedrijven dan ook zeer tevreden met deze regeling en pleiten derhalve voor een verlenging om de komende moeilijke jaren een ferme steun in de rug te hebben. Een positief bijeffect van deze regeling is dat woningeigenaren hun woningen versneld verduurzamen.

Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in de eerste twee weken van april is uitgevoerd onder 952 directeuren van bouw(gerelateerde-) bedrijven en 6.000 consumenten. Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat USP in juni 2013 ook heeft uitgevoerd op verzoek van vrijwel alle relevante brancheorganisaties.

 

Meer dan voorzien

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van deze tijdelijke regeling op 1 maart 2013, bleek uit het eerste onderzoek uit juni 2013 dat er bij een op de zeven bedrijven (15%) sprake was van banenbehoud. Uit het tweede onderzoek, dat onlangs is uitgevoerd, blijkt dat dit percentage is opgelopen tot 30%. Dit betekent dus dat als gevolg van het verlaagd btw-tarief bijna een op de drie bedrijven geen mensen heeft hoeven ontslaan. Daarnaast zegt ook nog eens 17% van de bedrijven dat zij minder mensen hoefden te ontslaan.

 

In totaal heeft de btw-regeling bij bijna de helft van de bedrijven uit de gehele bouw-, installatie- en groenvoorzieningsector voor gezorgd dat zij niet of minder hebben hoeven snijden in hun personeelsbestand. De extra omzet die de tijdelijke regeling met zich meebrengt, heeft er voor gezorgd dat er bijna 20.000 voltijdbanen zijn behouden. Het banenbehoud geldt voor alle onderzochte sectoren: bouw B&U, installatie, gespecialiseerde aannemers, hoveniers en groenvoorziening.

 

Versneld verduurzaamd

Verder blijkt dat onder invloed van de btw-regeling woningen sneller verduurzaamd worden. Een kwart van de bedrijven (24%) geeft aan dat er op dit moment meer duurzame materialen en/of oplossingen worden toegepast in hun opdrachten dan voor de regeling. Hierbij valt te denken aan isolatiemateriaal, isolatieglas, zonnepanelen, LED verlichting in de tuin en dak- of gevelgroen.

 

Roep om verlenging

Een overgrote meerderheid van de bedrijven, maar liefst 85%, is positief over deze tijdelijke regeling en de effecten ervan. Veel bedrijven hebben het echter nog zwaar: ruim een kwart van de directeuren/eigenaren maakt zich ernstige zorgen over het voortbestaan van zijn of haar bedrijf. De bouw-, installatie- en groenvoorzieningsector is aan het opkrabbelen uit een diep dal, waarbij de directeuren pas echt herstel verwachten in en na 2016. De komende anderhalf à twee jaar verwacht men geen heel snelle verbetering. Een verlenging van de regeling, die nu loopt tot 1 januari 2015, zou zeer welkom zijn. Enerzijds om banen te behouden en anderzijds om de bestaande woningvoorraad verder te verduurzamen.

(bron www.schildersvak.nl)

Het skiseizoen zit er op, maar voor durfals heeft de Mont-Blanc er een publiekstrekker bij die het hele jaar meegaat.

Op de flanken van Europa’s hoogste berg is op een hoogte van 3.842 meter ‘een stap in de leegte’ de nieuwste attractie. Op het terras van de Aiguille du Midi is een glazen constructie gemaakt met een fenomenaal uitzicht op de Alpen.

Niet voor mensen met hoogtevrees want net als bij ‘The glass walk’ boven the Grand Canyon en het ‘Skydeck’ op de 103e verdieping van de Willis Tower in Chicago, stap je bij ‘Le Pas Dans le Vide’ op een glazen vloer. Onder je een diepte van 1.000 meter. De transparante constructie van 2 x 2 meter is een technisch hoogstandje van staal en glas daar het bestand moet zijn tegen windsnelheden tot 220 km/u en thermische amplitudes van 60 °C. Er is echt sprake van een ‘Pas Dans le Vide’ want het glas hangt aan de staalconstructie. Ook de dragende balken zijn van glas, zodat niet alleen de vloer maar ook de aansluitingen van vloer en wanden volledig transparant zijn.

Volgens de redactie van Glas in beeld is het slechts een kwestie van tijd dat drievoudig isolerende beglazing, beter bekend als triple glas, isolerend dubbelglas zal verdringen van de markt.

Triple glas heeft meerdere voordelen en de nadelen zijn in feite niet meer dan ‘prima te overwinnen aandachtspunten’. De voordelen zijn uiteraard een betere isolatie en comfort. Nadelen zijn de bekende, zoals het extra gewicht en de pakketdikte, maar er zijn ook punten die redelijk onderbelicht en toch erg belangrijk zijn voor een juiste toepassing: hang- en sluitwerk, sponningbreedte, licht- en warmtedoorlaat, condensvorming, isochore druk, randafdichting en plaatsing.

Het Van Gogh Museum in Amsterdam krijgt een indrukwekkende nieuwe glazen entree aan de kant van het Museumplein. Na akkoord van de Raad van Toezicht van het Van Gogh Museum zijn de benodigde bouwvergunningen aangevraagd en na toekenning van de vergunning gaat de bouw binnenkort van start. Het is nog niet bekend welke soorten (gebogen) glas zullen worden gevraagd.

 

 

Het schetsontwerp van het open en transparante glazen entreegebouw komt van Kisho Kurokawa Architect and Associates, het bureau van de overleden Japanse architect Kisho Kurokawa die ook verantwoordelijk was voor het ontwerp van de tentoonstellingsvleugel die in 1999 werd geopend. De uitwerking van dit ontwerp door Hans van Heeswijk architecten toont hoe deze vleugel en de nieuwe entree een verrassend nieuw geheel vormen. De nieuwe entree biedt veel voordelen. Zo sluit het Van Gogh Museum met de nieuwe entree optimaal aan bij de andere twee musea aan het Museumplein, want zowel het Stedelijk Museum als Rijksmuseum hebben de ingang verplaatst naar het Museumplein. Door het nieuwe servicegebied worden het Rietveldgebouw en de Kurokawavleugel beter ontsloten. De extra 800 vierkante meter verbetert de bezoekersstroom en biedt meer ruimte voor een goede ontvangst en service aan bezoekers, waardoor het museum beter uitgerust is voor een groeiend aantal bezoekers in de toekomst. Bovendien zijn er meer mogelijkheden voor het organiseren van grotere bijeenkomsten en ontvangsten.

 

 

Directeur Axel Rüger van het Van Gogh Museum: ‘De nieuwe entree is een langgekoesterde wens. Een nieuwe toegang en groter servicegebied stelt ons in staat om meer bezoekers goed te ontvangen. Ook sluiten we beter aan bij de andere culturele instellingen die hun entree aan het Museumplein hebben.’ Het museum financiert dit bouwproject grotendeels zelf. Van het totale bouwbedrag van 17 miljoen euro is nu ruim 10 miljoen binnen dankzij eigen financiële middelen en steun van onder meer de BankGiro Loterij, Stadsdeel Zuid, Yanmar, het Elise Mathilde Fonds en diverse stichtingen en particulieren. Rüger: ‘De werving van de overige gelden blijft topprioriteit, daar gaan we onverminderd mee door. Daar heb ik ook alle vertrouwen in, want we zien dat het Van Gogh Museum en nieuwe entreegebouw grote aantrekkingskracht hebben op (potentiële) steungevers. Ik ben blij met het besluit van de Raad van Toezicht waardoor we kunnen starten.’ De bouw van de nieuwe entree wordt gerealiseerd door de Rijksgebouwendienst, de eigenaar van het museumgebouw. Naar verwachting wordt het entreegebouw in de zomer van 2015 opgeleverd. Het Van Gogh Museum blijft gedurende de hele verbouwing open voor publiek.

Artist impressions: Hans van Heeswijk Architecte

 

Hoogste klant tevredenheidscore van alle AF erkende glaszetters in Nederland

 

 

Gisteravond is onze glashandel uitverkoren (voor de derde keer in haar bestaan) tot de glashandel die over het jaar 2013 de hoogste landelijke klant tevredenheidscore heeft behaald van alle AF erkende glaszetters in heel Nederland.

 

 

Wij zijn met z'n allen super trots op deze geweldige prestatie en danken ons team voor deze geweldige prestatie en onze klanten voor deze hele mooie waardering!!!!

 

 

In onze CAO is opgenomen dat we gedurende de carnavalsweek ons personeel mogen belonen met 1 week verlof, de komende week houdt dat voor U in dat we met een minimale bezetting aan het werk zullen zijn. Uiteraard draait onze storingsdienst op volle toeren door en zullen we er alles aan doen om alle spoed reparatie's zo snel mogelijk weg te werken.

 

We zijn gesloten op;

Carnavalsmaandag (alleen storingsdienst draait dan door)

Carnavalsdinsdag (alleen storinsdienst draait dan door)

 

We zijn met minimale bezetting geopend op;

Woensdag 5 maart

Donderdag 6 maart

Vrijdag 7 maart

 

Namens ons hele team wensen we U allen een hele fijne carnaval toe!

Het nieuwe voetbalstadion van profclub AA Gent (België), dat in juli 2013 werd ingehuldigd en waarvan de gevel bekleed is met Stopray Ultra-50 on Clearvision-glas, is genomineerd voor de verkiezing van 's werelds mooiste voetbalstadion 2013. Deze wedstrijd is een jaarlijks initiatief van de sites StadiumDB.com en Stadiony.net.

 

 

 

 

In totaal zijn ditmaal 18 stadions genomineerd. AA Gent heeft alweer enkele maanden een gloednieuw voetbalstadion met een (AGC-)glasoppervlak van bijna 33.000 m2, dat wil zeggen 20.000 m2 voor het stadion en 13.000 m2 voor de kantoren. Dit nieuwe stadion, op de kruising van de autosnelwegen E17 en E40, biedt veel meer dan een simpele 20.000 zitplaatsen. Het is een multifunctioneel centrum met onder andere bars en restaurants, een ontvangstruimte, winkels en kantoren, en pal ernaast worden nog eens twee kantoortorens met tien verdiepingen gebouwd.

 


Aangezien de clubkleuren blauw en wit zijn, viel de keuze heel natuurlijk op een blauwachtige beglazing. De buitengevel is bekleed met het gelaagd glas Thermobel Stopray Ultra-50 on Clearvision, een beglazing met een driedubbele zilvercoating waarmee uitstekende prestaties worden verkregen. Met een extreem lage zontoetredingsfactor van 23% biedt ze de beste bescherming tegen de zon, zodat minder kosten moeten worden gemaakt voor airconditioning. Ondanks de uiteenlopende dikten garandeert het extra blanke glas Clearvision een constante kleur en een gulle inbreng van zonlicht, middels een lichtdoorlaat van 49%. 

 

 

De gevel van de binnenste ring van het stadion is bekleed met gelaagd glas Stratobel TopN+ on Clearvision. In de gebouwen zien we verder decoratief lakglas Lacobel (Blue Petrol, Brown Light, Black Classic) en gehard lakglas Lacobel T (Crisp White). Vooral de mate van comfort die aan de toeschouwers wordt geboden en de multifunctionaliteit van het stadion hebben veel indruk gemaakt op de organisatoren van de wedstrijd.

GaiaZOO is aan het verbouwen, vandaag bestaande beglazing tijdelijk gedemonteerd...

(Wat wordt dit een geweldig verblijf straks!!!)

 

In verband met een trieste persoonlijke omstandigheid van een van onze monteurs is ons kantoor vandaag van 10.15uur tot 12.00uur alleen bereikbaar via onze meldkamer. Storingen worden gewoon door onze meldkamer aangenomen en zullen na 12.00uur meteen weggewerkt worden!

 

Wij hopenen en rekenen op uw begrip dat wij in deze omstandigheden onze collega graag willen steunen. Uiteraard doen we er alles aan om de overlast voor U tot een minimum te beperken!

 

Wij danken U voor Uw begrip.

Het glazen beeld van een sfinx dat vorig jaar oktober aan de Maasboulevard in Venlo werd onthuld, is alweer afgebroken, zo meldt Bouwwereld op haar site. Kort na de onthulling bleken er scheuren in het beeld te zitten en begin januari werd besloten dat herstel niet meer mogelijk was. Het beeld werd met spanbanden bij elkaar gehouden maar volgens een woordvoerder van Scheuten Glas, producent van de sfinx, was de situatie niet langer veilig.

 

 

De oorzaak van de schade is niet helemaal duidelijk. Mogelijk was een van de poten instabiel of is het lijmen van de glasplaten niet goed gegaan. Het beeld werd door Scheuten geschonken aan de gemeente. Later zal bekeken worden of er nog een nieuw beeld opgebouwd wordt.

 

De toezegging voor het schenken van een kunstwerk dateert uit 1993. ‘Het duurde twintig jaar voordat de sfinx er kwam, maar nu is het beeld na drie maanden al weer afgebroken’, is dan ook de constatering van Omroep L1 in een televisieitem over de sfinx. Hierin komt ook CEO Hans Willemsen van Scheuten aan het woord: ‘Wij wilden toch berekend onze nek uitsteken en op zich zou het ook goed moeten kunnen gaan. Maar blijkbaar is een aantal kleine zaken niet gegaan zoals we wilden met helaas dit als het droevige resultaat’, aldus Willemsen voor Omroep L1.

Onze klanten hebben ons in 2013 gemiddeld met een 9,1 beoordeeld

 

 

Onze glashandel is aangesloten bij het keurmerk "AF erkende glaszetters", alle bij dit keurmerk aangesloten bedrijven dienen hun klanten te vragen om een Klanten Tevredenheids Onderzoek in te vullen. Via dit klanten tevredenheids onderzoek krijgen wij inzicht in de beleving van U als klant over de kwaliteit van ons bedrijf. Het cijfer is absoluut heel mooi, de echte essentie schuilt echter achter het cijfer. Het is voor onze doorontwikkeling van groot belang dat wij van U (als zijnde onze klant) te horen krijgen hoe U denkt over onze service en onze kwaliteit. Met deze resultaten kunnen we zien waar de evt verbeterpunten zitten om uiteindelijk te komen tot een sterke organisatie die Uw vertrouwen meer dan waard moet zijn.

 

Wij danken U allen voor dit mooie rapportcijfer en beloven U dat we er alles aan om dit hoge cijfer ook in 2014 vast te kunnen houden!

Ontzettend trots op een unieke samenwerking, samen met Swinkels glas uit Eindhoven en de Roermondse Glashandel gaat onze Glashandel vanaf 1 januari voor de Nederlandse Spoorwegen werken.

 

Wij zijn zeer trots op dit resultaat en gaan er hard aan werken om het getoonde vertrouwen in onze organisatie meer dan waard te maken.


 

Aparte openingstijden glashandel van Ooyen in de periode van de komende feestdagen

 

Week 52 (23 dec t/m 27 dec);

* Maandag 23 december kantoor en showroom gewoon geopend

* Dinsdag 24-dec, woensdag 25-dec & donderdag 26-dec is kantoor gesloten (servicedienst draait gewoon door)

* Vrijdag 27 december kantoor en showroom gewoon geopend

* Zaterdag 28 december kantoor en showroom gewoon geopend

 

Week 01 (30 dec t/m 03 jan);

* Maandag 30 januari kantoor en showroom gewoon geopend

* Dinsdag 31 dec & Woensdag 01 jan is kantoor gesloten (servicedienst draait gewoon door)

* Donderdag 02 jan & Vrijdag 03 jan kantoor en showroom gewoon geopend

* Zaterdag 04 jan is kantoor en showroom gewoon geopend

 

Energiebedrijven maken vanwege energiebesparing reclame voor het aanbrengen van raamfolie. Maar ze vergeten er bij te zeggen dat de garantie op glas dan vervalt.

 Deze waarschuwing komt van de sectorvereniging OnderhoudNL Glas. Zij hebben de kwestie ook al aangekaart bij het TV-programma ‘Radar’ van de TROS om consumenten hierop te wijzen. ‘Er is een belangrijke taak weggelegd voor iedereen die professioneel met glas te maken heeft om opdrachtgevers op een juiste wijze voor te voorlichten’, zegt OnderhoudNL. ‘Zodat ze zelf een afgewogen besluit kunnen nemen en u er later niet op aanspreken dat u geen openheid van zaken heeft gegeven over de garantievoorwaarden.'Garantievoorwaarden


Garantievoorwaarden van een glasleverancier als AGC, Scheuten en Pilkington zijn duidelijk. ‘Geen garantie wordt verleend voor schade aan de eenheid die het gevolg is van: het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de eenheid en het beplakken met folie (….).’ Toch wijzen energieleveranciers de consument op de energiebesparende werking van het aanbrengen van raamfolie. Dat zou dan leiden tot 20 tot 30 procent lagere verwarmingskosten en 25 procent lagere aircokosten. Met een terugverdientijd van twee jaar op kozijnen met enkelglas en een terugverdientijd van 3,5 jaar op kozijnen met dubbel glas.

 

Deze opmerking geldt uiteraard ook voor inbraakwerende en decoratieve folie die men achteraf aan de buitenzijde op het glas aanbrengt!

In Varik (nabij Tiel) heeft Metaglas het glazen gedeelte van een opvallend kunstwerk geplaatst.

 

 

Het object op een parkeerterrein aan de Waal bestaat uit een rechtopstaande glasplaat van (hxb) 5,3 x 1 meter, opgebouwd uit gelaagd gehard glas: 151515.4. Bovenop de vrijstaande glasplaat ‘zweeft’ een blok van composiet. Het object is 9 meter hoog en van veraf zichtbaar. De grote glasplaat is door de monteurs van Metaglas rechtop gezet door middel van een kraan en verankerd aan een 17.500 kilogram zware betonnen voet. Het composiet deel is daarna toegevoegd.

 

Het kunstwerk is ontworpen door architect Fred Schoen en maakt deel uit van een expositie over het gebruik van ruimte en hoe mensen ruimte ervaren.

 

Meer informatie: www.metaglas.nl

Het jaar is weer bijna voorbij, de jaarkalenders zijn geleverd en zijn gratis op kantoor af te halen...

 

Verschrikkelijk nieuws, vannacht heeft een grote brand het bedrijf van collega glaszetter en verfgroothandel Tisaco in Nuth volledig verwoest. 

 

 

Wij weten uit zeer recente ervaring door welke hel alle medewerkers en directie nu heen zullen moeten gaan, we wensen alle betrokkenen vreselijk veel sterkte in de komende periode. Als wij iets voor jullie kunnen of mogen betekenen dan zal dat als een vanzelfsprekendheid worden ervaren!

 

Nogmaals heel veel sterkte, we leven intens met jullie mee!

Glaszettend nederland is blij met het akkoord dat kabinet en oppositie hebben bereikt over een verlenging van de lage BTW op de arbeidscomponent bij verbouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden tot eind 2014.

 

Volgens belangenbehartigers zullen duizenden werknemers in de bouw hierdoor hun baan kunnen behouden. Oorspronkelijk zou de 6 procent BTW per 1 maart  volgend jaar beëindigd worden. Inspanningen van Onederhoud NL en GBO hebben er reeds eerder dit jaar toe geleid dat de ongelijke behandeling van isolatieglas ten opzichte van andere isolerende maatregelen in de fiscale wetgeving is opgeheven. Vanaf 2014 valt ook de arbeidscomponent bij het plaatsen van isolatieglas permanent onder het lage 6 procent BTW tarief, zoals hier te lezen is.

Al eerder kon men melden dat onderzoek van USP Marketing Consultancy heeft aangetoond dat als gevolg van de tijdelijke BTW-verlaging 15 procent van de bedrijven uit de bouw- en installatiesector haar personeel heeft weten te behouden. Nog eens 7 procent van de bedrijven heeft er minder mensen door hoeven te ontslaan. Bovendien worden er in de uitgevoerde projecten meer duurzame materialen en producten toegepast. Tel bij dit alles de toenemende bereidheid van woningeigenaren om in hun eigen woning te investeren op en de eerste effecten van de BTW-verlaging zijn positief. Het onderzoek van USP is utgevoerd onder 952 directeuren van bouw- en bouwgerelateerde bedrijven en 1.500 consumenten op verzoek van Aannemersfederatie Nederland, Bouwend Nederland, Glas Branche Organisatie (GBO), Hibin, Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), OnderhoudNL, Uneto-VNI en Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).

Vrijdag is op de Maasboulevard in Venlo het glazen kunstwerk De Sfinx onthuld. In Europa, mogelijk zelfs wereldwijd, is een dergelijk project nog nooit gerealiseerd.Scheuten Glas heeft 600 glasplaten van 10 millimeter dik in elf weken tijd laag voor laag verwerkt tot een kunstwerk van 6 meter hoog. De lagen zijn met elkaar verbonden door een speciaal hiervoor ontwikkelde zelfklevende UV-bestendige folie. De Sfinx is geplaatst op een betonnen draagkrachtige onderconstructie bekleed met natuursteen en heeft een gewicht van 100.000 kilogram.

 

 

Het beeld is een ontwerp van kunstenaar Fons Schobbers en door de Jacques en Ellen Scheuten Foundation geschonken aan de stad Venlo. Reeds in december 1993 heeft de Jacques en Ellen Scheuten Foundation het kunstwerk in het kader van ‘Venlo 650 jaar stad’ voor de Maasboulevard aan de stad geschonken. Exact twintig jaar na dato is het beeld nu geplaatst op de Kop van de Weerd. Met de onthulling is het beeld nu ook officieel overgedragen aan de Gemeente Venlo. De Sfinx is een monumentale sculptuur; de herkenbare vormtaal van Fons Schobbers is zichtbaar in een krachtige ruimtelijke en organische vorm. De naam Sfinx is een verwijzing naar het mythische monument in Gizeh Egypte, wat in kracht en contour een vage gelijkenis heeft. Door het gestapelde glas heeft het letterlijk en figuurlijk een schitterende uitstraling.

De momenteel in aanbouw zijnde Markthal in Rotterdam moet het foodwalhalla van Nederland worden. AGC gaat het glas leveren. De meeste glaspanelen hebben een afmeting van 1.485 x 1.485 millimeter en bestaan uit 66.2 gelaagd gehard glas. Voor een goede hechting van de kit worden de glasranden grof-mat geslepen.

 

 

Net als bij De Glazen Boerderij in Schijndel heeft ook dit project voor- en tegenstanders. Het imposante gebouw bestaat uit een gevel van maar liefst 34 bij 42 meter, waar ruiten in een zogeheten volglazen, afgespannen gevel worden geplaatst. Octatube tekende voor deze bijzondere gevel en paste deze constructie in 2009 eerder toe in het gebouw van de Hogeschool InHolland in Delft.

 

Gezien de grote overspanning van de gevel zal de doorbuiging van de kabels groot zijn. Om deze reden is niet voor een enkele afspanning gekozen, zoals in Delft, maar een afspanning in dubbele richting. Hierdoor ontstaat een soort ‘bespanning’ zoals we die kennen bij een tennisracket, in twee richtingen. Het opspannen van de kabels zal in stappen gebeuren en op de knooppunten van de kabels komen glasbevestigingspunten, waarin het glas komt.

 

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de grootste kabelnetgevel van Europa en net zoals voor InHolland zal AGC Westland het glas produceren. De vorderingen van het project zijn live te volgen via een webcame.

 

Meer informatie: www.yourglass.com

Leerlingen van Citaverde college genieten op geweldige hoogte van de druivenpluk 2013

 

 

De kids van Citaverde genieten op de top van de Mont Ventoux in de speciaal voor hun gemaakte "druivenpluk t-shirts". Ieder jaar mag een selectief gezelschap van CITAVERDE College meedoen aan een internationale druivenpluk.

 

Deze trotse kinderen zijn dit jaar de gelukkige, namens onze glashandel wensen we jullie allemaal een geweldige ervaring toe!

Naar aanleiding van de toenemende vraag naar ‘losse’ componenten voor glasbalustrades, heeft Storax een assortiment voor zelfmontage genaamd OnLevel ontwikkeld.

 

 

Het bedrijf uit Zwijndrecht in een persbericht: ‘Door diverse verbeteringen zijn de glasbalustrades fraaier, sneller en goedkoper zelf te monteren.

 

Zo bieden de Torsie box klemprofielen met een hogere stijfheid waardoor een grotere afstand tussen de verbindingen is aan te houden. De Top Cover aansluitprofielen geven een esthetische meerwaarde, terwijl Fix-Fit speling op het glaswerk elimineert. Dit laatste is mogelijk door slimme glasblokken toe te passen die de doorbuiging verminderen.

 

Verder voorziet het programma in een afwatering voor buitentoepassing en in verlengstiften waarmee de profielen naadloos op elkaar aansluiten.

 

Meer informatie: www.storax.nl

In de nieuwbouw van Eckert & Ziegler, specialist in medische applicaties, op de technologiesite van Berlin-Brandenburg is voor de conferentieruimte schakelbare beglazing toegepast:EControl 48/9. Producent EControl-Glas uit Plauen (D) claimt dat ‘de zonwering is te schakelen tussen de 9 en 33 procent, waarbij de lichttoetreding bij de hoogste mate van zonwering nog altijd 13 procent blijft’.

 

 

De researchcampus Berlin-Buch is een van de meest prestigieuze wetenschap- en technologie sites in de regio Berlijn. Op 320.000 vierkante meter oppervlak biedt de site huisvesting aan vijftig gerenommeerde onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen en biotechondernemingen. Eckert & Ziegler heeft er vorig haar nieuwe hoofdkantoor in gebruik genomen. De conferentieruimte is, inspelend op het logo van het bedrijf, veelhoekig en opvallend gesitueerd in het ellipsvormige dak. De gevel van de ruimte kraagt 4,5 meter uit en bevat verdiepingshoge glaselementen waardoor de ruimte 180 graden uitzicht biedt over Berlin-Buch. Vanwege de prominente aanwezigheid van dit bouwdeel dat op het zuiden is georiënteerd wilde architect Jan Hofmann geen storende, externe zonwering toepassen en werd voor schakelbaar zonwerend glas gekozen. Met Solar Control kan, afhankelijk van de hoeveelheid zonnewarmte, zowel de hoeveelheid straling als de lichttransmissie individueel worden ingesteld. Totaal is 60 vierkante meter van het glas toegepast.

 

EControl is schakelbare beglazing: zogenaamd elektrochroom glas dat blauw kleurt onder invloed van laagspanning (3 Volt). Wanneer gekozen wordt voor de maximale hoeveelheid zonlicht (ZTA 9%) is de LTA 48 procent. De Ug-waarde van het glas is 0,7 W/m2K.

 

Meer informatie: www.econtrol-glas.de

Aedes, de belangenorganisatie van woningcorporaties, pleit voor een cultuuromslag bij haar leden. Traditioneel aanbesteden voldoet niet meer. Corporaties moeten niet in detail voorschrijven, maar de regierol kiezen en als ketenpartner samenwerken met marktpartijen.

 

 

 

Woningcorporaties zouden zich bij bouw en renovatie minder met de uitvoering moeten bemoeien en meer de regierol moeten nemen. Daarmee kunnen ze veel kosten besparen. Dat is de essentie van de nieuwe opdrachtgeversrol die Aedes ziet voor corporaties, vastgelegd in de brochure ‘Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap’ die eind juni door Aedes is gepubliceerd. Deze regierol vereist ook andere competenties van corporaties, stelt de belangenorganisatie.  

 

 

Regierol

Uit recente onderzoeken en uit de praktijk blijkt dat bouwpartijen effectiever en efficiënter kunnen werken als de opdrachtgever zich niet met het proces, maar vooral met het eindresultaat bezighoudt. Bovendien is het uiteindelijk goedkoper. Verschuiving naar een regierol voor de opdrachtgever is ook logisch gezien de toegenomen complexiteit van het bouwproces, aldus Aedes.

 

 

Traditioneel

Traditionele samenwerkingsvormen, waarbij woningcorporaties op basis van gedetailleerde bestekken hun opdrachtnemers aansturen, schieten vaak tekort, constateert Aedes. ‘Want bij een aanbesteding in bestek worden de belangen van de verschillende partijen onvoldoende op elkaar afgestemd waardoor  er spanning op de onderlinge relaties komt te staan. Hierdoor is zowel de samenwerking als het eindproduct niet optimaal. Een project verloopt bij een traditionele aanbesteding meestal niet volgens planning en vaak stellen de resultaten teleur.’

 

 

Andere rol

Woningcorporaties hebben als opdrachtgever tot nu toe vooral de rol vervuld van manager én uitvoerder en daardoor legden ze altijd veel nadruk op controle en realisatie. Het voeren van de regie is daardoor grotendeels naar de achtergrond verdwenen. Een andere rol van opdrachtgever én opdrachtnemer leidt tot besparingen, kortere doorlooptijden, een hogere kwaliteit en een hogere klanttevredenheid, stelt Aedes in de brochure.

 

 

Professionalisering

Een professionele opdrachtgever kiest bewust voor de wijze waarop hij zijn relatie met de markt vormgeeft, stelt Aedes. ‘De mogelijkheden van de eigen organisatie en de omvang van het project bepalen hierbij de samenwerkingsvorm met de betrokken marktpartijen.’ Bij deze professionalisering  wil Aedes helpen. Want: ‘nog niet iedere opdrachtgever is voldoende in staat de regierol op een adequate wijze in te vullen’, constateert de corporatiekoepel. ‘De ontwikkeling van de sector naar een niveau waar meer en beter regisserend opdrachtgeverschap mogelijk is, vergt een verdere professionalisering van de (inkoop)organisatie en de mensen die daarin een rol spelen.’

 

Om tot professioneel opdrachtgeverschap te komen, zullen woningcorporaties de traditionele wijze van inkopen en aanbesteden op basis van gedetailleerde bestekken en projectplannen moeten loslaten. ‘Binnen de organisaties van woningcorporaties zal dit de belangrijkste uitdaging zijn’, aldus Aedes.

 

 

Aanleiding

Al krimpt de financiële ruimte bij corporaties, hun taakstelling krimpt niet. Om aan de verwachtingen van de samenleving tegemoet te kunnen blijven komen, is het zaak dat corporaties efficiënter met hun middelen omgaan. Ook het steeds complexer worden van het bouwproces eist meer samenwerking in de keten, aldus Aedes. Dit najaar gaat Aedes met haar leden in gesprek over de visie van Aedes over de veranderende opdrachtgeversrol van corporaties.

...Gisteravond heeft onze Facebookpagina de 200+ status bereikt...

 

 

Dankzij de like van Bjorn Brull is onze pagina nu in totaal 200x geliked via Facebook.

(er ligt voor mnr Bjorn Brull as zaterdag een attentie klaar bij ons op kantoor, u kunt deze ophalen tussen 09.00 en 13.00uur)

... onze glashandel is in de vakantieperiode gewoon open ...

 

 

Vanaf komende week begint bij ons de vakantiespreiding, gedurende een periode van 6 weken houd dat voor u in dat wij dan werken met een mindere bezetting. Wij hopen en rekenen op Uw begrip voor een ietwat langere levertijd.

 

Ons kantoor en showroom is ook gedurende deze periode gewoon geopend, uiteraard draait onze 24uur servicedienst altijd door.

 

Wij wensen U en onze medewerkers een fijne vakantie en zien U graag weer terug na Uw welverdiende vakantie!

Dinsdagavond 25 juni ging de Tweede Kamer akkoord met een permanent laag btw voor arbeidskosten van glaszetten bij woningen van twee jaar en ouder per 1 januari 2014.Tot dusverre gold er al een laag btw voor arbeid bij glaszetten aan huizen ouder dan twee jaar. Maar dat maakte onderdeel uit van een tijdelijke maatregel met laag btw voor het verbouwen en renoveren van woningen ouder dan twee jaar. Met een looptijd van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.

Ingestemd
Uiteindelijk heeft staatssecretaris Weekers er nu mee ingestemd dat glaszetten onder de permanente maatregel valt met laag btw voor arbeidskosten bij isolerende maatregelen voor woningen die ouder zijn dan twee jaar.

U kunt bij ons ook terecht voor diverse hor systemen, voor meer info kom langs naar onze showroom of vraag een van onze collega's...

 

Inzethorren

De inzethor is een van de meest verkochte producten binnen ons assortiment. De inzethor is speciaal gemaakt voor kunststof- en houten draaikiepramen.

De inzethor wordt zonder boren of schoeven in het kozijn geplaatst. Door de dunne flens neemt de druk op het beslag nauwelijks toe.

Tegen een geringe meerprijs zijn ook schuine of getoogde inzethorren leverbaar.

 

 

Inzetrolhorren

De inzetrolhor is gelijk aan een inzethor, met als bijzonderheid dat u de mogelijkheid heeft om de hor te openen en te sluiten zonder dat de hor verwijderd hoeft te worden.

 

Inzet plisséhorren

De inzet plisséhor is een inzethor waar geplisseerd gaas in verwerkt is. Ook met de inzet plisséhor heeft u de mogelijkheid heeft om de hor te openen en te sluiten zonder dat de hor verwijderd hoeft te worden.

 

 

Vaste raamhorren

De vaste raamhor is een hor welke op of in het kozijn gemonteerd kan worden voor naar binnen of naar buiten draaiende ramen. De bevestiging van de vaste raamhor geschied door middel van wervels of scharnieren met magneten.

 

 

Klemhorren

De klemhor is een vaste raamhor welke speciaal ontwikkeld is voor draaikiepramen. De klemhor wordt, zonder boren of schroeven, aan de buitenkant tegen het kozijn geplaatst en bevestigd door middel van uiterst dunne, roestvrijstalen, klemmen. Hierdoor zal de druk op het beslag niet toenemen wanneer het raam gesloten wordt.

De klemhor wordt van binnenuit geplaatst, aan de binnenzijde tegen het profiel zit een zachte borstel wat zorgt voor een perfecte afdichting op het kozijn.

 

 

Plissé hordeur

De plissé hordeur is voorzien van zwart, geplisseerd gaas. Dit gaas is enigszinds zonwerend en goed zichtbaar. De plissé hordeur is gemaakt voor in de dag montage, maar op de dag montage is ook mogelijk. Hiervoor heeft u extra hoeklijnen nodig of een zogenaamde "Op de dag set".

Voor bijvoorbeeld openslaande tuindeuren kunnen er twee plissédeuren naar elkaar toe worden gemonteerd.

De plissédeur werkt zonder veerspanning waardoor deze in elke gewenste stand blijft staan. Daardoor is deze deur zeer gebruiksvriendelijk.

De ondergeleider is een kunststof plakstrip van slechts 3mm hoog. Voor schuine onderdorpels is ook een schuine ondergeleider leverbaar.

 

Vandaag samenwerkingsovereenkomst gesloten met Reco-Calamiteiten Herstel.

 

Reco-Calamiteiten herstel is een solide partner van de Achmea groep die een totaalaanpak in schadeherstel en onderhoud aanbied. Zij hebben zich gespecialiseerd in het bouwkundig herstellen van schade na calamiteiten. Vanuit diverse regionale vestigingen staan zij dag en nacht met een 24-uurs calamiteitenservice klaar om in actie te komen. Voor alle glaswerkzaamheden die hierbij horen heeft Reco onze glashandel verkozen als vaste partner.

 

 

Wij danken de firma Reco-Calamiteiten herstel voor het in ons gestelde vertrouwen!

Voor meer info over Reco-Calamiteiten herstel klik hier

Gouda - Inspanningen van de Glas Branche Organisatie en Onderhoud NL hebben er toe geleid dat de ongelijke behandeling van glas ten opzichte van andere isolerende maatregelen in de fiscale wetgeving is opgeheven. Vanaf 2014 valt ook de arbeidscomponent bij het plaatsen van glas mogelijk permanent onder het lage 6% BTW tarief.

 

Tijdelijke fiscale regeling
Al enkele maanden is GBO en Onderhoud NL druk aan het lobbyen om de afwijkende behandeling van het plaatsen van isolatieglas in de fiscale wetgeving ongedaan te krijgen. De tijdelijke regeling voor het lage BTW tarief bij renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar was al een succes van de lobby van GBO en Onderhoud NL en zorgt er tijdelijk voor (tot 2014) dat het plaatsen van glas onder het lage 6% BTW tarief is geplaatst. Maar deze tijdelijke regeling geeft geen permanente oplossing voor de ongelijke behandeling van glas ten opzichte van andere isolerende werkzaamheden in de huidige fiscale wetgeving.


Huidige fiscale wetgeving
Om het isoleren van woningen te bevorderen (en hiermee te voldoen aan Europese afspraken) heeft de overheid een aantal jaren geleden een fiscale stimuleringsmaatregel bedacht. In de huidige fiscale wetgeving zijn de arbeidskosten bij het energiebesparend isoleren van vloeren, muren en daken (bij woningen ouder dan 2 jaar) in het lage 6% BTW tarief geplaatst. Het betreft hier het aanbrengen van bijvoorbeeld glaswol, steenwol en piepschuim. Om onduidelijke redenen is het plaatsen van isolatieglas in ramen, deuren en kozijnen hierbij uitgesloten. Deze werkzaamheden vallen onder het hoge BTW tarief van 21%. Een ongewenste situatie, zeker nadat de Regeling isolatieglas in 2011 was gesloten.

 

Nieuwe fiscale wetgeving (vanaf 2014)
Veelvuldig heeft GBO en Onderhoud NL contact gezocht en gehad met de betrokken ministeries om de huidige ongelijke en oneerlijke behandeling van isolatieglas in de fiscale wetgeving aan de orde te stellen. De inspanningen hebben succes gehad. Met ingang van 2014 is het plaatsen van glas definitief geplaatst in het lage BTW tarief van 6%. Hierdoor wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende isolerende werkzaamheden aan woningen.

Hierbij dient wel het voorbehoud te worden gemaakt dat op donderdag 14 juni de stukken nog door de 2e kamer moesten worden bekrachtigd.

Het lage BTW tarief is (onder voorbehoud) vanaf 2014 alleen nog van toepassing op de arbeidscomponent van de werkzaamheden. Over toegepaste materialen moet te allen tijde 21% BTW worden betaald.

De Notre Dame de Bonsecours (1913) in Le Havre is volledig gerenoveerd en heeft naar ontwerp van de architect (Agape Architects) op diverse plekken geëtst en gesatineerd Madras glas gekregen.

De Notre Dame de Bonsecours

Het hoogwaardige glas van het Italiaanse Vitrealspecchi kenmerkt zich door z’n duurzaamheid en bijzondere dessins, waarbij een chemisch etsproces wordt gecombineerd met een satijnachtige afwerking.

 

In de katholieke kerk is Fili toegepast, een motief met grote grassprieten en een opaque uitstraling. Het glas is smal en hoog toegepast, zodat het motief de verticaliteit benadrukt, terwijl door de mattering het licht in de kerk wordt gedempt ter bevordering van de serene sfeer.

Meer informatie: www.vitrealspecchi.it

Vandaag mogen we voor de derde keer dit jaar een tevreden klant  100,00 euro retour geven !!!
 

 

Wij vragen onze klanten na oplevering werkzaamheden ons werk te beoordelen via ons klant tevredenheidsonderzoek op onze website, dmv het laten liken van deze beoordeling door vrienden kennissen of relaties loopt de klant iedere week kans op € 100,00 en zelfs 1x per week maar liefst op € 1.000,00.

 

Vandaag dus voor de derde keer dit jaar een klant € 100,00 terug mogen geven, dat is een mooie manier om de week mee te beginnen!

 

Sport & Leisure park veel plezier met de 100,00 euro

Glashandel van Ooyen en de stichting Innovo hebben een samenwerking afgesloten om vanaf 1 mei aanstaande alle glasschade's te gaan verrichten voor de scholen die zijn aangesloten bij de stichting Innovo.

 

Stichting INNOVO is een katholieke onderwijsorganisatie en is sinds 1 januari 2005 actief in het primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg.

 

De stichting Innovo heeft als missie:

‘Het bieden van een veilige en degelijke basis aan kinderen en jongeren om een leven lang te kunnen leren, zodat zij zich voortdurend blijven ontwikkelen, een passende aansluiting verwerven op het vervolg onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving kunnen functioneren.’

 

 

De afgelopen maanden hebben wij enkele jeugdteams van VvSchaesberg geholpen aan nieuwe kleding.

 

Op de foto een dankwoord vd voorzitter van VvSchaesberg, een warme handdruk van de trainer vd E2 en een flinke bos bloemen uit handen vd aanvoerder vd E2!

 

Op dinsdag 30 april is ons kantoor gesloten, uiteraard draait onze 24uur service dienst gewoon door!

 

 

 

Waarom een douchewand voorzien van ShowerGuard®?

 

Gewoon doucheglas kunt u nog zo vaak poetsen, na verloop van tijd verliest het toch zijn glans. Kalkhoudend water, hitte en zeep zorgen ervoor dat de oppervlakte verkleurt, vlekkerig of zelf broos wordt. Zelfs de beste schoonmaakmiddelen doen soms meer kwaad dan goed.

 

 

ShowerGuard® is een duurzaam, eenvoudig schoon te maken glasproduct.

 

ShowerGuard®-glas is anders: het oppervlak wordt al tijdens de productie door middel van ionenstralen verzegeld.

 

Het ShowerGuard® ’Easy-to-clean’-oppervlak beschermt het glas op betrouwbare wijze tegen schadelijke invloeden – en dat met 10 jaar garantie.

 

Met ShowerGuard®-glas hebben glazen scheidingswanden en douchecabines slechts een minimale reiniging nodig om blijvend mooi te blijven.

 

ShowerGuard®-glas is buitengewoon eenvoudig schoon te houden: een zachte doek of een vochtige spons en normale huishoudelijke reinigingsmiddelen zijn voldoende. Harde en schurende borstels of reinigingsmiddelen die krassen kunnen veroorzaken, zijn niet geschikt voor ShowerGuard®-glas.

 

Ons verkoopteam adviseert U graag over de kracht van dit product

Colt International uit Cuijk heeft samen met het designbureau Arup en het Duitse Strategic Science Consult (SSC) een duurzame gevel ontworpen waarbij door middel van algengroei in glaspanelen biomassa en biogas worden geproduceerd. Deze duurzame energie wordt gebruikt om een gebouw in zijn energiebehoefte te voorzien. Tijdens de Internationale Bouwbeurs 2013 in Hamburg (Internationale Bauaustellung IBA) die dit hele jaar op meerdere locaties in de stad loopt, wordt het eerste gebouw met deze techniek aan de wereld getoond. De oplevering van dit BIQ-gebouw is over enkele weken.

 

 

De techniek werkt als volgt: de isolatieglasglaspanelen van een gebouw worden gevuld met microalgen. De algen groeien onder de juiste omstandigheden in de zon uitstekend, ze delen zichzelf tot wel één keer per dag. Door middel van fotosynthese wordt het licht door de algen geabsorbeerd. ‘Als hier dan nog CO2 en de juiste voedingstoffen aan worden toegevoegd is dat de ideale mix voor de aanmaak van biomassa’, aldus Colt. ‘Meer zonlicht op de glaspanelen met algen zorgt voor een snellere groei. Ze vormen hierdoor een ideaal zonweringsysteem. Hierbij geldt: meer zonlicht, meer algen, meer fotosynthese en dus meer schaduwwerking.’

In Eindhoven is vlakbij De Blob een tweede markant gebouw in gebruik genomen: De Bubble...

Het masterplan van het winkelgebied rondom het 18 Septemberplein in Eindhoven bevat nu twee markante blob-gebouwen.

 

 

De eerste (De Blob) is drie jaar terug gerealiseerd. De Bubble is nieuw en van de hand van architectenbureau Tarra. Het ontwerp bestaat uit een geodetische koepel met een driehoekige onderverdeling, net als zijn grotere tegenhanger. Het gevelontwerp kenmerkt zich door een hoogwaardig afwerkingniveau, waarbij er geen bevestigingsmiddelen zichtbaar zijn. Een groot deel van het geveloppervlak is in driehoekige glaspanelen uitgevoerd. In het concept voor de Bubble zijn de gevel, constructie en ruimtelijkheid door Octatube tot één zelfdragende schil ontwikkeld.

 

De constructieve opbouw bestaat uit vijf- en zeshoeken, een stalen framewerk met een gladde gevelopbouw van verschillende driehoekige glasinvullingen. In nauwe samenwerking met de architect is een systeem ontwikkelt voor de gevel. Dit is met een mock-up getest. Behalve de engineering, productie en montage van de koepel, heeft Octatube ook de entreepuien en de glazen lifschacht in het interieur opgeleverd.

 

Het meeste glas van De Bubble betreft driehoekige panelen 8(16)55.2 van AGC Interpane in de volgende opbouw:

 

 • 8 mm blank (half) gehard floatglas met coating Ipasol Neutral 69/37,
 • 16 mm Argon gevulde spouw, terugliggende zwarte spacers,
 • 2x5mm blank halfgehard gelamineerd glas, voorgezwart met zwarte siliconen.

 

Meer informatie: www.octatube.nl

Als architecten op zoek zijn naar informatie dan betreft het met name (technische) productinformatie, zo blijkt uit de Architectural Barometer. De informatie die door de fabrikanten wordt opgestuurd wordt erg selectief gelezen. Italiaanse architecten zijn het meest geïnteresseerd in informatie over plafondsystemen, terwijl de Britten en Duitsers de voorkeur geven aan informatie over isolatie. Informatie over verwarming, koeling en ventilatie is het meest interessant voor Franse en Nederlandse architecten. Dit zijn enkele van de conclusies van het Q4 2012 rapport van de European Architectural Barometer, een elk kwartaal terugkerend onderzoek onder 1.400 architecten in Europa.

 

Email nieuwsbrieven, catalogi, productbrochures en samples zijn slechts enkele voorbeelden van de marketingmaterialen die architecten ontvangen van fabrikanten. Door het grote aanbod aan productinformatie kiezen architecten ervoor om selectief te werk te gaan en kiezen ze enkel de producten waarin ze echt geïnteresseerd zijn. Arch-Vision heeft onderzocht welke verschillende type media er momenteel gebruikt worden door architecten en in welke mate de verschillende bronnen ook daadwerkelijk gelezen worden. De gemiddelde Duitse architect is geïnteresseerd in twee product types, terwijl hun collega’s in de andere landen over het algemeen slechts in één productgroep interesse tonen. De Spaanse architecten hebben geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde productgroep. De scores voor gevelmaterialen, isolatie en verwarming, koeling en ventilatie vertonen onderling weinig verschillen en liggen allen tussen 13 en 14 procent. Er zijn wel producten die van architecten uit alle zeven landen aandacht krijgen. In de UK, Duitsland en Spanje zijn de isolatiematerialen het meest genoemd als product waarover architecten lezen. Gevelsystemen en verwarming, koeling en ventilatiesystemen zijn de andere twee type producten waarin Europese architecten geïnteresseerd zijn. Plafondsystemen blijken vooral voor Italiaanse architecten van belang. Zij noemden deze productgroep als nummer één antwoord.

 

Deze en vele andere resultaten en ontwikkelingen in de Europese bouwsector zijn terug te vinden in de European Architectural Barometer, een internationaal onderzoek onder 1.400 architecten in Europa. Dit onderzoek wordt door Arch-Vision vier keer per jaar uitgevoerd in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, de UK, Nederland en België. Naast indicatoren om toekomstige Europese bouwvolumes te voorspellen, wordt elk kwartaal een thema behandeld. In het vierde kwartaal van 2012 was dit Orientation & Media Consumption. ‘Architecten zijn een waardevolle bron ter voorspelling van toekomstige bouwvolumes, zij zijn eveneens sterk bepalend voor de wijze waarop en met welke materialen er gebouwd wordt’, aldus Arch-Vision.

 

Meer informatie: www.arch-vision.eu

Vandaag voor de tweede keer een tevreden klant  100,00 euro retour mogen geven !!!

Wij vragen onze klanten na oplevering werkzaamheden ons werk te beoordelen via ons klant tevredenheidsonderzoek op onze website, dmv het laten liken van deze beoordeling door vrienden kennissen of relaties loopt de klant iedere week kans op € 100,00 en zelfs 1x per week maar liefst op € 1.000,00.

Vandaag dus voor de tweede keer een klant € 100,00 terug mogen geven, dat is een mooie manier om de week mee te beginnen!

fam Silvertand veel plezier met de 100,00 euro

Om werkgevers nu helderheid en voldoende voorbereidingstijd te bieden op eventuele wijzigingen van de werkkostenregeling, is het keuzeregime verlengd tot 1 januari 2015.Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën wil de werkkostenregeling vereenvoudigen en daarmee aantrekkelijker maken voor het midden- en kleinbedrijf. Het doel is om het belastingvrij verstrekken van werkmiddelen eenvoudiger te maken en de bijbehorende administratieve lasten te verminderen. Volgens Weekers kan dat door de wetgeving in de loonbelasting beter te laten aansluiten bij hetgeen werkgevers in de praktijk als loon beschouwen. Uit voorlopige cijfers blijkt dat het gebruik van de werkkostenregeling afgelopen jaar licht is gestegen van 10% in 2012, naar bijna 20% in 2013. Als er voldoende maatschappelijk draagvlak is, wil staatssecretaris Weekers de regeling verder vereenvoudigen. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel via een verkenning in kaart gebracht.

Oplossingen
Hierin wordt onder andere onderzocht of het mogelijk is om het werkplekcriterium te vervangen door een algemenere toets, zoals het noodzakelijkheidscriterium. Dit houdt in dat wanneer een werkmiddel - zoals bijvoorbeeld een tablet of notebook - voor het werk noodzakelijk is, de werkgever in de loonberekening niet langer rekening hoeft te houden met een eventueel voordeel van privégebruik. Daarnaast wordt gekeken naar oplossingen voor administratieve knelpunten waar het mkb nu mee te maken heeft. Zo doen veel ondernemers nu per kwartaal btw-aangifte, terwijl de loonafdracht en de bijbehorende afdrachtberekening juist maandelijks moet worden gedaan. Via een internetconsultatie worden ook andere verbetermogelijkheden aan het bedrijfsleven voorgelegd. De verwachting is dat de verkenning binnen enkele weken naar de Tweede Kamer kan worden gestuurd.

> Klik hier voor de brief van staatssecretaris Weekers aan de Tweede Kamer

Glashandel van Ooyen is erg geïnteresseerd in Uw mening over de kwaliteit van het door ons aan u opgeleverde werk. Wij gebruiken de resultaten van dit klanten tevredenheidonderzoek om te leren van onze fouten en te sturen naar dat wat onze klant belangrijk vindt! Wij vragen U als klant dan ook vriendelijk om dit onderzoek na oplevering altijd in te vullen. U kunt dit onderzoek vinden op onze website, het is volledig digitaal en duurt amper 1 minuut om in te vullen. Voor U een kleine moeite maar voor ons erg belangrijk!

In 2013 maakt U middels het invullen iedere week kans op € 100,00 of maandelijks kans op € 1.000,00 netto! (voor meer info hierover kunt u ons altijd bellen op 045-5311413)

Op 8 maart heeft een beoordeling van ons € 100,00 verdient, voor de klant mooi meegenomen en voor onze glashandel weer een mooi leermoment (uiteindelijk gebruiken wij dit klant tevredenheidsonderzoek om te luisteren naar de mening van onze klant). Voor de beoordeling van dit bewuste werk klikt u op onderstaande afbeelding.


Voorwaarden;
http://af-erkend.nl/tekst/voorwaarden-eur-100-en-eur-1000-retour-acties/

Glashandel van Ooyen is aangesloten bij het Keurmerk AF-Erkende glaszetters (het keurmerk die recent met een 10 beoordeeld is geworden door Consuwijzer)

Door de extreme weersomstandigheden is het voor onze monteurs erg lastig om snel ter plaatse te zijn, de meeste hoofdwegen zijn vooralsnog redelijk begaanbaar. De straten in de bebouwde kom zijn echter onbereikbaar, het is veel te glad en er ligt veel te veel sneeuw.

 

 

Indien er met u een afspraak gemaakt wordt of indien U een ruit kapot heeft rekenen wij op Uw begrip dat wij (in het geval van een onveilige situatie) onze eigen veiligheid altijd op de eerste plaats zetten, het helpt u en ons  dan ook enorm als u zelf al evt de stoep voor uw huis sneeuwvrij maakt alvorens de monteurs langs komen.

 

Mede door dit soort vertragingen kan het zijn dat onze collega's u zullen vragen om wat begrip voor een ruimere afspraak ivm de extreem gladde en voor ons gevaarlijke wegen, wij hopen op uw begrip in deze...

 

Met vriendelijke groet,

 

Francesco van Ooyen

In het woningmarktakkoord dat woensdag 13 februari tot stand is gekomen, is afgesproken dat het btw-tarief wordt verlaagd op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen. De btw-verlaging geldt alleen voor de arbeidsuren, dus niet voor de materialen.


De btw gaat van 21% naar 6%. Het gaar hier om een tijdelijke maatregel, die ingaat per 1 maart 2013 en loopt tot 1 maart 2014. Klik hier voor meer informatie. (op 28 februari 2013 is door het ministerie het def besluit genomen dat de regeling ook voor glaswerkzaamheden geldt, met als enige voorwaarde dat het over een woning gaat die al meer dan 2 jaar in gebruik genomen is.)

 

Daarnaast is in het woningmarktakkoord afgesproken dat er een investeringsfonds komt van 150 miljoen euro voor energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving zowel voor verhuurders als voor eigen woningbezitters. Het fonds wordt aangevuld met middelen uit de markt, zodat het zal verviervoudigen tot 600 miljoen.


Klik hier voor meer informatie over het woningmarktakkoord.


Ook benieuwd of in uw gemeente subsidies worden verstrekt voor het isoleren van woningen? Surf naar www.energiesubsidiewijzer.nl.

Vijf Tweede Kamerleden gaan de komende maanden een stage lopen bij een bouwbedrijf. Zij geven gehoor aan een uitnodiging van Bouwend Nederland in het kader van de campagne ‘De Bouw maakt het' , vandaag is de aftrap...

 

De politici krijgen zo de kans om de situatie in de sector zelf te ervaren en hun kennis over de bouwsector te vergroten, aldus Bouwend Nederland. De Kamerleden die een bezoek zullen brengen zijn Johan Houwers (VVD), Ton Elias (VVD), Albert de Vries (PvdA), Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Roelof Bisschop (SGP). De Kamerleden gaan afzonderlijk van elkaar bij een bedrijf van hun voorkeur op bezoek. De werkbezoeken zijn gepland in de maanden februari tot en met mei en vinden verspreid over het land plaats.

 

Beter beeld

Bouwend Nederland hecht er belang aan dat parlementariërs naast hun inhoudelijke en dossierkennis ook de praktijk kennen en organiseert daarom werkbezoeken. De stage biedt Kamerleden de kans om mee te lopen met mensen uit de praktijk, een beter beeld te krijgen hoe de situatie in de bouw op dit moment is en om van bouwers zelf te horen wat de huidige omstandigheden in de bouw voor hen betekenen.

 

De campagne 'De Bouw maakt het' en dit bezoek zal de kennis van de Kamerleden verder voeden en hen nieuwe inzichten geven zodat ze nog beter in staat zullen zijn hun politieke verantwoordelijkheid in te vullen. Voor Bouwend Nederland geldt dat een verbeterde situatie in de bouw effect heeft op de werkgelegenheid in Nederland en de kracht en gezondheid van de economie als geheel.

 

Doetinchem

Johan Houwers en Albert de Vries gaan brengen als eerste Kamerleden op vrijdag 22 februari een bezoek in respectievelijk Doetinchem en Terneuzen. Roelof Bisschop zal op 6 mei een bedrijf in de regio Ede bezoeken, Carla Dik-Faber (ChristenUnie) zal op 31 mei naar een bedrijf in de regio Eindhoven gaan. Ton Elias zal in april een bedrijf bezoek dat zich in infrastructuur specialiseert.

Op dinsdag 19 februari 2013 vond een bestuurlijk overleg plaats tussen FOSAG en de top van Aedes als koepel van woningcorporaties waarin onder andere het woonakkoord werd besproken.Naast nieuws en ontwikkelingen uit de verenigingen bespraken de delegaties de politieke actualiteit en vooral: wat gaat het woonakkoord en de aangepaste verhuurdersheffing betekenen voor onderhoud en renovatie. FOSAG is overstelpt door meldingen van geschrapte onderhoudsprojecten, maar wil zijn bezorgdheid omzetten in daadkracht. Gesproken is over de mogelijkheden om corporaties te steunen.

 

Opleidingen voor onderhoud
Samen met woningcorporaties is de laatste jaren gebouwd aan opleidingen voor onderhoud. Denk aan de trainingen van Savantis voor resultaatgericht werken en de modules in de opleiding Bouwkunde van de Hogeschool Utrecht. Deze zijn toegankelijk voor medewerkers uit onze bedrijven én uit de woningcorporaties.

 

Modern opdrachtgeverschap
Afgesproken is om hierin een duidelijkere structuur in aan te brengen en lacunes op te vullen. Resultaatgericht werken vraagt ook het nodige aan opdrachtgevers. Nu corporaties in beweging zijn op het gebied van opdrachtgeverschap is afgesproken dat FOSAG zijn kennis en kunde inbrengt om het moderne opdrachtgeverschap waar mogelijk verder te ondersteunen.

 

Impuls ‘4 seizoenenonderhoud’
Een van de gevolgen van de bouwcrisis van de laatste jaren is dat het ‘4 seizoenenonderhoud’ in het slop is geraakt. Dat is vreemd, want het laten uitvoeren van schilderprojecten in de winter staat in principe los van de economische crisis. Hoezeer echter ‘4 seizoenenprojecten’ zijn teruggelopen laat de oplopende winterwerkloosheid zien: er is veel minder werk dan in eerdere jaren.

 

Geen boekhoudkundig ‘wintergat’
Tot slot heeft FOSAG er ook voor gepleit om al te rigide afsluitingen van het boekjaar op 31 december door sommige corporaties te beëindigen. FOSAG wil middels communicatie de corporaties beter voorlichten zodat schilders- en vastgoedonderhoudsbedrijven niet met een keihard winter-gat worden geconfronteerd. Afgesproken is dit onderwerp binnenkort opnieuw aan de orde komt om toe te werken aan oplossingen, waaronder een goede communicatie.

De btw gaat voor herstel- en renovatiewerkzaamheden per 1 maart 2013 van 21% naar 6%.

 

Het gaat hier om een tijdelijke maatregel die loopt tot 1 maart 2014.

 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van het woningmarktakkoord en deze tijdelijke verlaging van het btw-tarief. Vóór 1 maart 2013 publiceren het ministerie van Financiën en de Belastingdienst meer informatie over deze maatregel.

 

Zodra de details bekend zijn, zullen wij deze in onze nieuwsbrief en op onze website uitgebreid vermelden.

 

De Glazen Boerderij op de Markt in Schijndel is officieel geopend. In het pand zijn winkels, horeca, kantoren en een welnesscentrum gehuisvest. Het geboortedorp van Winy Maas van MVRDV uit Rotterdam inspireerde de architect tot het maken van een traditionele boerderij. Kunstenaar Frank van der Salm maakte een collage van foto’s van Schijndelse boerderijen en het door hem gecreëerde beeld is geprint op de 1.700 vierkante meter grote glazen gevel.

De gevel is geconstrueerd door Brakel Atmos uit Uden met geëmailleerd glas van AGC Mirodan Industries uit Heule-Kortrijk (B). Omwille van zicht en transparantie varieert de print in sterkte. De boerderij is 14 meter hoog geworden; de print volgt de schaalvergroting. AGC Westland uit Maasdijk heeft de assemblage tot dubbel glas met speciale randafdichting uitgevoerd. Het feit dat de gehele buitenschil uit glas bestaat betekende dat ook onderdelen die geen deel uitmaken van de glasconstructies voorzien moesten worden van glas. Concreet houdt dit in dat op maat vervaardigde ruiten voorzien van unieke prints met tape zijn bevestigd op roosters, deuren, panelen en dergelijke.

Mensen die hun huis willen verbouwen, zijn de komende tijd goedkoper uit. De btw op renovatie gaat een jaar lang van 21 naar 6 procent. Dat is een van de maatregelen uit het woonakkoord dat het kabinet dinsdagavond heeft gesloten met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

 

 

Ook de hypotheekregels worden minder streng dan coalitiepartijen VVD en PvdA aanvankelijk in het regeerakkoord hadden afgesproken. Zo gaat de aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken van 30 naar 35 jaar. Kopers van huizen krijgen de mogelijkheid maar de helft van hun hypotheek af te lossen. Daardoor moet het voor starters op de woningmarkt makkelijker worden een huis te kopen. Dat leidt er wel toe dat er minder hypotheekrente kan worden afgetrokken.

 

De fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP schaarden zich woensdagochtend achter de woningdeal. Minister Stef Blok (Wonen) presenteert de details later op de ochtend.

 

Huurders

Ook huurders profiteren van het akkoord. Zo stijgen de huren niet 9 procent, maar maximaal 6,5 procent. Huurders die er in inkomen op achteruit gaan, krijgen onder bepaalde omstandigheden huurverlaging.

 

Volgens Vereniging Eigen Huis was het nodig dat er iets veranderde aan het beleid voor de woningmarkt. De organisatie verwacht dat bedrijven extra lucht krijgen door de afspraken.

 

Aedes, branchevereniging van woningcorporaties, reageerde kritisch. ,,Het akkoord helpt woningcorporaties niet. De investeringscapaciteit van woningcorporaties gaat er waarschijnlijk op achteruit. De verhuurdersheffing wordt weliswaar verlaagd, maar door het akkoord zullen corporaties ook fors minder aan huurinkomsten binnenkrijgen. Daardoor kunnen wij minder investeren, in bijvoorbeeld nieuwbouw.'' Aedes ziet ook geen structurele aanpak van de problemen op de woningmarkt.

bron; telegraaf dd 13-2-2012

 

Het SBS6 programma "Lekker leuk leven..." is een goed bekeken LifeStyle TV programma, het programma behandeld verschillende thema's die te maken hebben met Liefde, Reizen en Home Sweet Home.

In aflevering 15 wordt aandacht gegeven aan de AF Erkenningsregeling, hét keurmerk als het gaat om vakmanschap, kwaliteit en vertrouwen van de glaszetter en schilder in Nederland. Presentatoren Bart Boonstra en Iris Rulkens bezoeken twee bedrijven (waarvan onze glashandel er 1 is) die aangesloten zijn bij deze kwaliteitsorganisatie, voor meer informatie over de AF-erkenningsregeling klik hier.

 

De uitzenddatum;

* zondag 3 februari tijdstip: 15:25uur  –  16:00uur

(De herhaling is op zaterdag 9 februari 2013 Tijd: 14:30 – 15:00)

Voor degene die filmpje gemist hebben klik hier

 

Wij wensen U veel kijkplezier...

 

Nieuwsbrief

Vul hier uw email adres in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Contact

Marconistraat 7a

6372 PN Landgraaf

T. 045 - 531 1413

F. 045 - 532 1616

Kantoor en showroom is ook op zaterdag open van 09.00 - 13.00 uur!

 

info@vanooyen.com